Illustrasjonsbilde

Organisasjon

Organisasjon English flag

Universitetsbiblioteket har 3 avdelingar, i tillegg til staben til bibliotekdirektøren. Last ned organisasjonskartet som PDF-fil.

Organisasjonskart som viser avdelingene på Universitetsbiblioteket.
Organisasjonskart oppdatert i 2022 Foto: Linnea Nordström

Staben til bibliotekdirektøren (STAB)

Ansvarsområder:

 • Felles økonomifunksjonar og personalforvaltning
 • Sekretariat for bibliotekstyret
 • Saksbehandling og utgreiingsoppgåver
 • Arkivet til UB
 • Drift av kurs- og studieadministrasjon

Alle tilsette i staben til bibliotekdirektøren.

Avdeling for publikumstenester

Avdeling for publikumstenester har ansvaret for tenester retta mot publikum. Avdelinga jobbar i særleg grad med tenester som stør undervising, læring, forsking og formidling, og er UB sitt kontaktpunkt for studentar, tilsette og anna befolkning. Avdelinga har til saman 10 bibliotek i Narvik, Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest. I tillegg leverer vi ei rekkje digitale tenester til forskarar og studentar på UiT.

Avdelinga har desse faggruppene:

1. Faggruppe for formidling

Ansvarsområde:

 • Formidling i biblioteka, på nett og i sosiale medium
 • Drift av utlånstenesta
 • Kartleggje brukarbehov og åtferd for å betre brukarstøttetenester og utvikle bibliotekromma
 • Publikumskontakt i skranken, per e-post, chat, Serviceportalen (TOPdesk) og telefon
 • Arrangement og utstillingar

2. Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte

Ansvarsområde:

 • Forskingsdata – handtering og arkivering
 • Publisering – Open Access
 • Støtte til prosjektsøknader
 • Informasjon til nye forskarar og stipendiatar

3. Faggruppe for undervisning og læringsstøtte

Ansvarsområde:

Alle tilsette i avdeling for publikumstenester.

Avdeling for samlingar

Avdeling for samlingar har ansvar for innkjøp, forvalting og registrering av litteratur, kunnskapsarkiv og biblioteksystemansvar.

Ansvarsområde:

 • Innkjøp og tilbodsprosessar
 • Mottak og katalogisering
 • Eldre samlingar
 • Digitalisering av eiga samling
 • Elektroniske litteraturressursar
 • Munin kunnskapsarkiv (masteroppgåver og doktoravhandlingar og anna eigenprodusert materiale)
 • Systemansvar og superbrukarar for Alma, Oria, Leganto, Serviceportalen (TOPdesk) og UB-chatten Spør biblioteket

Alle tilsette i avdeling for samlingar.

Result

Result er ei avdeling under Universitetsbiblioteket som har særleg ansvar for å hjelpe UiT sine mange fagmiljø med utvikling av undervisings- og læringskvalitet.

Ansvarsområde:

 • Kvalifisere tilsette på det universitetspedagogiske fagområdet
 • Bidra til utvikling og bruk av digitale læringsverktøy/ressursar i undervising
 • Utvikle kvaliteten i høgare utdanning
 • Støtte til den enkelte tilsette si utvikling av eigen kompetanse
 • Utvikle prosjekt som skal gjere undervisinga betre

Informasjon om dei ulike tilboda kan du finne på Result si heimeside

Alle tilsette på Result.

chat loading...