Illustrasjonsbilde

Forske og publisere

Forske og publisere English flag

Universitetsbiblioteket tilbyd eit breitt utval av støttetenester som er særleg utvikla for forskarar på institusjonen. Tenestene er nærmare skildra i dei fire seksjonane nedanfor. Desse tenestene kjem i tillegg til dei generelle bibliotektenestene knytte til å finne faglitteratur, bruk av referanseverktøy og tilgang til databasar.

Ambisjonen vår er å tilby støtte til forskarane på alle trinn i forskingsarbeidet, frå idéfasen, prosjektskildring og søknad, til gjennomføring av forskinga og tilgjengeleggjering og arkivering av forskingsresultata.

Døme på spesialiserte tenester:

  •     Utvikling av databehandlingsplanar
  •     Forvalting av forskningsdata
  •     Støtte til open access-publisering
  •     Korleis oppfylle finansiørane sine krav til OA-publisering og arkivering av forskingsdata?
  •     Litteraturkartlegging og systematiske søk

Sjå boksane som er lenkja nedanfor for meir informasjon.

Har du spørsmål eller ønskjer å bli kontakta om tenestene våre, kontakt din fagreferent eller kontakt biblioteket her.


Sist endret: 27.01.2022
chat loading...