Arctic blue polygon pattern

Kandidatundersøkelsen UiT 2021 viser at kandidatene fortsatt får relevant jobb

UiT gjennomfører jevnlig undersøkelser om kandidatenes arbeidstilknytning, og om utdanningen er relevant for arbeidslivet. En ny undersøkelse nå i 2021 viser at de aller fleste kandidatene får relevant jobb, selv om noen er påvirket av koronasituasjonen.

Mastergradskandidater ved Norges Fiskerihøgskole 2018.
Mastergradskandidater ved Norges Fiskerihøgskole 2018. Foto: David Jensen

Kandidatundersøkelsen UiT 2021 er den sjette i rekka av kandidatundersøkelser ved UiT, og omfatter kandidater fra alle gradgivende studieprogram ved alle UiTs studiesteder fra 2018 og 2019. Undersøkelsen er gjennomført som nettbasert survey av Ideas2evidence.

Her finner du Kandidatundersøkelsen ved UiT 2021 (PDF).

Hovedresultatene fra undersøkelsen viser som tidligere kandidatundersøkelser at et stort flertall går ut i jobb etter studiene, og at de aller fleste av disse har fått en jobb der utdanningen er relevant. Undersøkelsen viser videre at to tredjedeler av kandidatene tar arbeid i Nord-Norge, og at kandidatene fordeler seg med en tredjedel i næringslivet og to tredjedeler i offentlige tjenester.

Kandidatene har relevant arbeid og mange fikk relevant praksis i studiet

Blant de som har svart på Kandidatundersøkelsen UiT 2021 er 83 % av kandidatene i arbeid, 11 % er studenter på heltid, knapt 4 % er jobbsøker eller permittert mens 2 % oppgir annet. Flertallet får jobb raskt: 81 % av de i arbeid hadde jobb innen tre måneder etter at de fullførte utdannelsen. Tallene er ikke mye endret fra forrige kandidatundersøkelse i 2019, men litt flere er i arbeid og litt flere får raskt jobb, mens litt færre er studenter, og dette er fortsatt primært bachelorkandidater. Blant de som er jobbsøkere/permitterte oppgir flertallet at dette er relatert til koronasituasjonen. Vi ser altså en viss koronaeffekt, men ingen vesentlig økning i ledige/permitterte, og det er godt håp om at denne andelen kan gå ned når samfunnet normaliseres.

Av de som er i arbeid oppgir hele 88 % at utdanningen fra UiT er relevant for jobben. 61% av kandidatene har i løpet av studietiden deltatt i utdanningssamarbeid i form av praksis, oppgavesamarbeid, hospitering o.l. Det er blant disse kandidatene en enda høyere andel som mener utdanningen er relevant for jobben, og et klart flertall (63 %) av de som har deltatt i slikt utdanningssamarbeid mener det er nyttig for dem i arbeidshverdagen. I tillegg oppgir 81 % av kandidatene at de hadde arbeid ved siden av studiene, og flertallet av disse (60 %) oppga at jobben var relevant for studiene.

Flertallet av kandidatene tar arbeid i landsdelen

Flertallet av UiT-kandidatene (63 %) er opprinnelig fra Nord-Norge, 26 % fra Sør-Norge og 11 % fra utlandet. Totalt har 67 % av kandidatene tatt arbeid i landsdelen, 29 % i Sør-Norge og 4 % i utlandet. UiT bidrar altså til nettoflytting til Nord-Norge, og det er utenlandske studenter som først og fremst utgjør tilflytterne. Det er mange som begynner sin arbeidskarriere nær studiestedene, og klart flest arbeider i Tromsøområdet (33 %).

En tredel av kandidatene tar arbeid i næringslivet, og disse fordeler seg på mange næringer, bl.a. IKT/data, bygg og anlegg, fiskeri/havbruk, regnskap/revisjon, juridiske tjenester, finans/forsikring, olje/gass/utvinning og industri. I det offentlige er det flest som arbeider i helse- og sosialtjenester (33 %), mens de øvrige fordeler seg på utdanning/oppvekst, høyere utdanning/forskning og offentlig forvaltning.

Fornøyde med utdannelsen ved UiT

Når kandidatene blir bedt om å vurdere utdannelsen fra UiT svarer 85 % at de alt i alt er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningen, noe som også er stabilt høyt og på nivå med tidligere kandidatundersøkelser. På spørsmål om de planlegger videre studier de neste par årene, svarer 36 % at dette er aktuelt, enten i form av enkeltemner/årsstudium/videreutdanning eller et nytt gradsstudium.

Se også disse sakene

Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene (UiT, 13.04.21)

Her får åtte av ti studenter jobb raskt etter studiene: – Svært gledelig (Altaposten 13.04.21, bak betalingsmur)

Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene (Harstad Tidende 13.04.21, bak betalingsmur)

Anne Husebekk om kandidatundersøkelsen på morgensendingen til NRK Troms (NRK radio, 14.04.21)

UiT-studenter får raskt jobb, til tross for pandemi (Khrono, 17.04.21)

Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene – og mange blir værende i nord (iTromsø, 18.04.21)

Studenter i nord blir i nord (Khrono, 17.09.19) 

Kandidatundersøkelser ved UiT

Kandidatundersøkelsen 2021 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2019 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2017 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2015 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2012 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2010 (PDF)

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ivar LiePage administrator: Ivar Lie
Last updated: 24.06.2021 11:01

FAKTA KANDIDATUNDERSØKELSEN 2021

Utført av Ideas2evidence i samarbeid med UiT, nettbasert survey i perioden 29.01.–15.03.2021.

Kandidater som årene 2018 og 2019 avsluttet en gradgivende utdanning på bachelor-, master- eller PhD-nivå, eller fullførte et profesjonsstudium fra UiT er inkludert i undersøkelsen.

2596 respondenter, noe som gir en svarprosent på 45. Ingen systematisk frafall registrert.

83 % i arbeid (inkl. foreldrepermisjon), 11 % studenter, 4 % jobbsøker/permittert, 2 % annet.

12 % arbeider i Finnmark, 43 % i Troms, 12 % i Nordland, 29 % i Sør-Norge og 4 % i utlandet.

33 % arbeider i næringslivet, 65 % i offentlige tjenester, 2 % i ideelle tjenester.

88 % har relevant utdanning for nåværende jobb, herav 60 % svært relevant utdanning.

85 % er fornøyd med utdanningen ved UiT, herav 33 % svært fornøyd med utdanningen.