Arctic blue polygon pattern
English flag   

Æresdoktorar

Universitetsstyret kan utnemne æresdoktorar (doctor honoris causa) anten på eige initiativ eller etter innstilling frå eit fagmiljø. Grunnlaget for slik utnemning skal vere anten særleg vitskapleg innsats eller framifrå arbeid til gagn for vitskapen eller kvalitetar eller innsats av særskilt tyding for universitetssamfunnet.

Les retningslinjene her


Utnemnde æresdoktorar