Arctic blue polygon pattern

Forskingsetikk omfattar etiske aspekt ved forskarrolla og forskingsarbeidet. Forskingsetiske dilemma kan også oppstå i skjeringsflata mellom forsking og andre aktivitetar, som undervisning, formidling, ekspertverksemd, fag- og institusjonsforvaltning og engasjement i anna verksemd. Kvar enkelt forskar og student har ansvar for å setja seg inn i og følgja godkjende forskingsetiske retningslinjer (forskingsetiske normer) i forsking/studium og tilgrensande verksemd, Han/ho skal handla med aktsemd for å sikra at forskingsetiske normer vert følgde.

Forskningsetikklova gjeld for forskarar og forsking i Noreg, og skal bidra til at forsking i offentlig og privat regi skjer i samsvar med anerkjende forskingsetiske retningslinjer. 

Helseforskingslova gjeld for medisinsk og helsefagleg forsking på menneske, humant biologisk materiale eller helseopplysningar. For forskingsprosjekt etter helseforskingslova må det søkast førehandsgodkjenning hjå regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) (og også hjå NSD dersom det skal samlast inn /behandlast personopplysningar i prosjektet). For helseforskning på den samiske befolkningen gjelder egne etiske retningslinjer.