Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne

Prosjekten ulmie lea vielie bïevnesh åadtjodh guktie saemien årrojh Nöörjesne leah pandemijem jïh suetievaarjelimmieråajvarimmide dååjreme jïh haalveme, jïh mejtie saemien tjïelth leah jeatjah njoelkedassh jïh strategijh sjïehtesjamme juktie pandemijem gïetedidh. Saemien healsoedotkemejarnge (SHDJ) goerehtimmiem tjirrehte.

Prosjektedetaljh

Statuse: Juhtieminie

GAALHKUVEDAATOE: 2023

DÅARJOEHTÆJJAH: Arktiske raerie, Sustainable Development Working Group (SWDG), Ålkoerïjhkedepartemeente, Saemieraerie

Arktiske raerien barkoedåehkie nænnoes evtiedæmman (Sustainable Development Working Group, SDWG) lea prosjektem aalkeme, jïh nöörjen-saemien goerehtimmie lea bielie dehtie sirkumpolaare prosjekteste Arctic community perspectives on COVID-19 and public health: A Multi-Site Case Study.

Koronapandemije lea haesteme byögkeles dïenesjidie gaajhkine njieptjine, jïh lea gyhtjelassh buakteme etnihkeles jïh geograafeles sïerredimmien, healsoemïrrestallemen jïh balaansen bïjre gaskem almetjehealsoeråajvarimmieh jïh individuelle reaktah. Lea joekehts njoelkedassh jïh råajvarimmieh orreme arktiske åålmegi joekehts nasjonaalestaatine, jïh dotkeme daerpies juktie ellieslaakan konsekvenside COVID-19-pandemijeste Arktisesne guarkedh.

Daate prosjekte sæjhta voenges daajroem identifiseeredh saemien utniji tjïrrh jïh koronadååjrehtimmieh jïh haalvemestrategijh kraanskodh saemien årroji luvnie jïh saemien seabradahkine.

A sthetoscope wrapped in a Sami belt
Guvvie: Elise Marie Nilssen-Broderstad

Govlehtallijh

Ann Ragnhild Broderstad
Prosjekten åvtehke
Mobijle: (+47) 95 97 05 59
E-påaste: ann.ragnhild.broderstad@uit.no

Gunnhild Skjold
Prosjekten koordinatovre
Tellefovne: (+47) 77 64 62 90
E-påaste: gunnhild.skjold@uit.no

[Loading...]