Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Som sykepleier kan du forebygge og behandle sykdom, du kan jobbe med akutt eller kronisk syke og med personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus.

Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre, fra fødsel til alderdom og død, og mennesker fra alle kulturer og samfunnslag. Derfor er det viktig med gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

En sykepleier skal ha kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tilbud om helsehjelp for alle grupper i samfunnet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier:

  • helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom undervisning, råd og veiledning
  • behandle sykdom, og lindre plager og ubehag, gi omsorg og redde liv
  • observere og vurdere pasienter tilstand og behov
  • administrere medikamenter og utføre prosedyrer
  • lære folk å leve et liv med sykdom, mestring og rehabilitering
  • utføre helsekontroller
  • ivareta både pasienten og de pårørende
  • delta i fagutvikling, forbedrings- og endringsarbeid 
  • bruke teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

En viktig del av sykepleieres arbeid er å koordinere pasientens helsetjenester og samhandle med andre yrkesgrupper som er involvert i pasientbehandlingen. Det kan være pårørende, annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet.

Når du har bestått alle eksamener og praksisperioder inkludert bachelorgraden, må du søke om autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Helsedirektoratet.

Noen sykepleiere velger etter hvert å ta en mastergrad eller videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier, kreftsykepleier, avansert Klinisk allmennsykepleier (AKS) eller sykepleiere innen psykisk helse- og rusfeltet 
 

Hvor kan jeg jobbe?

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger.

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. 

Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.