Operasjonssykepleier

Operasjonssjukepleie er et fagområde innan spesialsjukepleie der sykepleieren har ansvar for å vareta pasienten før, under og etter ein operasjon.

Ein operasjonssjukepleiar er ein autorisert sjukepleiar med vidareutdanning eller mastergrad i operasjonssjukepleie.

Operasjonssjukepleiaren sørgjer for at pasientar som går gjennom operasjonar har eit best mogleg operasjonsforløp, som førebyggjer komplikasjonar og skader. Dette inneber til dømes å forhindra infeksjonar, nedkjøling, stoppa blødingar og forhindra skadar som følgje av feil liggjestilling under operasjonar.

Operasjonssjukepleiaren er ein del av det kirurgiske teamet. Under operasjonar utfører operasjonssjukepleiarar spesifikke oppgåver, og samarbeider med kirurgar og anna helsepersonell. Dei har også ansvar for å organisera og koordinera operasjonsstova, sørgja for at nødvendig utstyr er på plass og leia hygiene – og smittevernarbeidet.

Vanlege arbeidsoppgåver for operasjonssjukepleiaren:

  • Kirurgisk assistanse ved ulike kirurgiske inngrep og undersøkingar
  • Koordinering av operasjonsstova
  • Akutt og traumebehandling
  • Ivaretakelse av sårbare pasientar

Operasjonssjukepleia blir tilpassa kvar enkelt pasient, med tanke på ressursane og sjukdomshistorikken til pasienten. Dette inneber å ta omsyn til kor komplisert inngrepet er, kva teknikk som blir brukt, korleis kirurgen får tilgang til området, hygiene, varigheita til operasjonen og potensielle risikofaktorar.

Operasjonssjukepleiaren bruker den samla kompetansen sin til å vera i forkant og handla raskt, for å sikra tryggleiken til pasienten.

Operasjonssjukepleiarar er ein av fleire typar spesialsjukepleiarar som jobbar i helsesektoren.

Hvor kan jeg jobbe?

Operasjonssjukepleiarar jobbar på mange ulike arenaer. Det vanlegaste er operasjonsavdelingar, poliklinikkar og andre stader der det blir utført kirurgiske inngrep. Dei kan også jobba i traume – og katastrofeteam, og på legevakt.

Det er også mogleg å jobba i katastrofe- og beredskapsteam, i internasjonalt hjelpearbeid, offshore, eller ved private klinikkar og legesenter. Nokon underviser på universitet, høgskule eller i vidaregåande skule.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Operasjonssykepleie (Tromsø / All) Sykepleie - master (Tromsø / All)