Grunnskolelærer

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse,

Grunnskolelærere er lærere i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10 trinn.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene for fagene.

Du bruker den faglige, pedagogiske og profesjonsetiske kompetansen din for å legge til rette for at alle elever kan lære på en best mulig måte. Med profesjonsetikk menes at du baserer ditt arbeid på etiske verdier som for eksempel respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet. 

I tillegg til undervisning i ulike undervisningsfag spiller læreren en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Noen elever kan ha behov for ekstra hjelp, og da skal du bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog

Grunnskolelæreren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor/skoleleder, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Grunnskolelærer var tidligere kalt allmennlærer. Tittelen allmennlærer vil sannsynligvis brukes i mange år fremover for lærere som underviser i grunnskolen. Grunnskolelærerutdanningen er nå en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er lektorer. Lektor er egentlig tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, og brukes ofte om lærere som underviser i videregående opplæring.

Grunnskolelærere kan også ha tittelen adjunkt.

 

Hvor kan jeg jobbe?

Som grunnskolelærer kan du jobbe i grunnskolen, det vil si barne- og ungdomsskolen. Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.