Geokjemiker

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.

Som geokjemiker er du en kjemiker som jobber med å studere kjemien i jordens indre, overflaten, havene, atmosfæren og andre planeters kjemiske sammensetning. 

Geokjemi er en fagdisiplin innenfor geologi og kjemi. Selve faget er geologi. Du bruker geokjemiske metoder for å finne mineraler, undersøke forurensning i jord, vann og luft, og for å hjelpe med utvinning av kull, olje og gass. Gjennom disse metodene finner geokjemikere ut hvordan vi best kan oppdage ressurser i naturen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for geokjemikeren:

  • kartlegge mineralressurser
  • hjelpe vannverk som vil forbedre vannkvaliteten
  • bistå bedrifter og miljøorganisasjoner i å utarbeide gode planer for en trygg og effektiv håndtering av giftige stoffer og annen forurensning
  • lete etter olje

En del geokjemikere tilbringer mye av arbeidsdagen ute på feltarbeid i naturen. Her samler de data og analyserer funn på stedet. Andre geokjemikere forsker på kjemiske data som andre har samlet, og skriver forskningsrapporter og vitenskapelige artikler. Det er ofte stor forskjell på arbeidet en kjemiker og en geokjemiker utfører.

Hvor kan jeg jobbe?

De fleste geokjemikere i Norge jobber med miljøproblemer, som forurensning, funn av miljøgifter, og forurensede masser. Noen jobber med mineralleting og gruveindustri, og et fåtall geokjemikere er ansatt i olje- og gassindustrien. Som geokjemiker kan du bli ansatt i direktorater og etater for miljø, forurensning, helse, landbruk, strålevern, vassdrag og bistand.

Geokjemikere kan ha undervisnings- eller forskerstillinger ved universiteter og høgskoler, eller jobbe som konsulenter i private firmaer, fylker eller kommuner.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Geologi - bachelor (Tromsø / All) Geosciences - master (Tromsø / All)