Fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer. De bidrar til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine muligheter.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker å oppnå. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse og å mestre helseutfordringer. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.  

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • undersøkelse og vurdering av pasientens funksjon og finne rett behandling
  • yte individuell behandling og gruppebehandling, samt lage egentreningsprogram
  • motivere pasienten for egen innsats
  • følge opp og dokumentere behandlingen
  • gi råd og veiledning slik at pasienten bedre kan mestre egen situasjon
  • samarbeide med pasienten, pårørende, annet helsepersonell og andre

 

Fysioterapeuten behandler personer i alle aldre i mange ulike livssituasjoner. Det kan være medfødte funksjonsnedsettelser, etter skader og ulykker, eller behandling under eller etter alvorlig sykdom. Fysioterapeuter jobber også helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper, og på samfunnsnivå. De samarbeider ofte med helsepersonell og andre tjenesteytere.

Veiledning er en viktig del av arbeidet, både for å fremme helse og for å forebygge og behandle plager.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med annet helsepersonell. 

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange fysioterapeuter arbeider i kommunene. Der jobber de på fysioterapiklinikker, på helsestasjon og barnehage, i skole, på frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre, i hjemmetjenesten og helsehus og sykehjem. Fysioterapeuter arbeider også i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg kan fysioterapeuter arbeide i bedriftshelsetjenesten eller i privat helsetjeneste. Noen velger å bli forskere. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Fysioterapi - bachelor (Tromsø / All) Fysioterapi - master (All / Tromsø) Nevrologisk fysioterapi (Tromsø / All) Psykomotorisk fysioterapi (Tromsø / All)