Studieretning:

Barnehagefag

Tilhører studiet:
Pedagogikk - master
Photo: Mostphotos
Photo: Mostphotos
Studieretning:

Barnehagefag

Tilhører studiet:
Pedagogikk - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15.april
Søking og opptak
How to apply?

Barnehagefaglig studieretning gir forskningsbasert kunnskap om både det pedagogiske fagfeltet og øvrige barnehagefaglige problemstillinger. Målet er å videreutvikle grunnkompetansen for barnehagelærere for videre arbeid i barnehage eller i barnehagesektoren. En mastergrad gjør deg i stand til å gjennomføre faglige analyser, utredninger og evalueringer. Du får videreutvikle kompetansen for å drive utviklingsarbeid og forskning på egen praksis eller virksomhet, både med og for kollegaer og barn. Studiet kan gjennomføres på heltid eller over lengre tid.

Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Masterstudiet legger til rette for studentens kritiske tenkning om hvordan man utvikler seg som menneske. Sentrale tema i studiet er kunnskap, utvikling og relasjoner. Dette innebærer en konsentrasjon om ulike kunnskapsforståelser, kunnskapsformer og kunnskapsutvikling, om ulike syn på barns sosialisering, utvikling, læring og danning, og om relasjonenes betydning. Barnehagefaglig studieretning har som mål å videreutvikle grunnkompetansen for barnehagelærere for videre arbeid i barnehage eller i barnehagesektoren. Gjennom studiet vil man videreutvikle kompetansen for å drive utviklingsarbeid og forskning på praksis og organisasjon, både med og for kollegaer og barn.

Studieretningen består av en obligatorisk del med 5 obligatoriske emner av 10 studiepoeng, samt 20 studiepoengs emne i metode og vitenskapsteori. Masteroppgaven på 50 studiepoeng er obligatorisk.

Studieretningen tilbys som heltidsstudium, men det er også mulig å gjennomføre over lengre tid.

Studiet er campusbasert og tilbys i Tromsø.

En masterkandidat i pedagogikk utdannet ved UiT – Norges arktiske universitet har avanserte kunnskaper om:

 • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning/læringsaktiviteter (didaktikk)
 • Pedagogisk-filosofiske begreper og distinksjoner og om pedagogiske grunnlagsproblemer
 • Sosiologiske begreper, teorier og modeller som innvirker på, bidrar til og betinger menneskelig læring og utvikling
 • Utviklings- og læringspsykologi, innsikt i begreper og teorier
 • Pedagogikkens historie, herunder både idehistorie, realhistorie og pedagogikkens samfunnsmessige betydning, og om hvordan historiske faktorer legger føringer for samtidige oppfatninger av pedagogikk
 • Initiering og ledelse av pedagogiske utviklingsprosesser
 • Metode og vitenskapsteori som er relevant for pedagogisk forskning

Videre har vedkommende følgende avanserte ferdigheter:

 • Kunne tilegne seg, analysere og kritisk anvende pedagogisk teori og forskningslitteratur
 • Kunne sammenfatte pedagogisk forskningslitteratur både skriftlig og muntlig
 • Kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger, både på et materiale som kandidaten selv har samlet inn og på et gitt empirisk materiale
 • Kunne kritisk analysere pedagogiske utfordringer og foreslå løsninger i denne sammenheng
 • Formidle pedagogiske problemstillinger, empiri, teori og analyser gjennom masteroppgaven

Vedkommende har følgende avanserte generelle kompetanser:

 • Å kunne diskutere avanserte faglige problemstillinger
 • Å kunne skrive forskningsbaserte tekster
 • Å kunne anvende, kritisere og utvikle (pedagogiske) modeller til bruk i egen forskning og i forskningsfremstillinger
 • Å kunne formidle forskningsresultater både vitenskapelig og populærvitenskapelig
 • Å kunne lese og gjøre bruk av forskningslitteratur fra andre fagfelt enn kandidatens eget

Studieretningen er ment for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse for arbeid i barnehage. Ditt forskningsområde i masterutdanningen rettes mot barnehage/barnehagesektor og videre yrkesmuligheter vil påvirkes av det.

Mastergraden kvalifiserer også for annet arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet.

 • For studieretning barnehagefag er det kun bachelorutdanning førskolelærer/barnehagelærer som, i tillegg til øvrige opptakskrav, kvalifiserer til opptak på studieretningen.
 • Faglig minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C, utregnet på grunnlag av hel grad.

Anbefalt forkunnskap er i statistikk og metode fra PED-2000, SVF-1050 eller tilsvarende. De som ikke har denne forkunnskapen i statistikk og metode må gjennomgå et forkurs i statistikk og kvantitativ metode i forkant av emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode.

Studieretningen er begrenset til 10 studenter.

Studiet kombinerer forelesninger, seminarer og veiledning med litteraturstudier. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving er en viktig del av læringsprosessen i studiet. I tilknytning til skriving av masteroppgaven gis det individuell og/eller gruppeveiledning.

Norsk

Graden kvalifiserer til opptak på ph.d.-program

Masterstudenter kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.

Et utenlandsopphold gir deg god mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg samtidig språkkunnskaper.

For mer informasjon om utveksling, se her.