Samisk språk- og litteraturvitenskap - master

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Samisk språk- og litteraturvitenskap - master

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, på alle typer arbeidsplasser og innenfor vitenskap, kultur, teater, kunst og litteratur. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! Studerer du samisk som morsmål, vil du få muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk, samtidig som du vil få større innsikt i den spennende kulturen og et skjønnlitterært univers som er ukjent for mange. Gode kunnskaper i samisk er derfor verdifullt både for deg selv og det samiske samfunnet.

Questions about the study

Mastergradsprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap blir tilbudt som en deltidsutdanning over 6 semestre (3 år). Alle emnene som inngår i utdanningen blir tilbudt samlingsbasert, på campus Tromsø. Dersom du ønsker å ta masterprogrammet på heltid over 4 semestre (2 år), vil det legges til rette for det.

I deltidsutdanningen legges det opp til at du tar to emner hvert semester, i tre semestre. Masteroppgaven skrives i de tre siste semestrene, men arbeidet med den kan gjerne starte tidligere. Du velger selv om du vil spesialisere deg innenfor samisk språkvitenskap eller samisk litteraturvitenskap. I mastergraden inngår det 30 studiepoeng obligatoriske SAM-emner på 3000 nivå. Se her for hvilke SAM-3000-emner som blir tilbudt hvert semester. Det blir gitt ett språkemne og ett litteraturemne hvert semester.

De inntil 30 stp. som er valgfrie, kan være litterære eller språklige SAM-emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta et emne på lavere nivå, må dette søkes særskilt om.

I tillegg er det mulig å ta et spesialemne i samisk litteraturvitenskap (SAM-3190) eller språkvitenskap (SAM-3090). Spesialemnet kan inngå som et obligatorisk 3000-emne i samisk eller som et av de valgfrie emnene.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har faglig spesialisering i samisk litteraturvitenskap eller samisk språkvitenskap
 • har inngående kunnskaper i samisk litteratur- eller språkvitenskap
 • har inngående kunnskaper om fagfeltet samisk gjennom de valgfrie emnene
 • har en kritisk forståelse for hvordan litteratur- eller språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen innenfor samisk språk og litteratur
 • har innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven i samiskspråk- eller litteraturvitenskap


Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan orientere seg i språk- eller litterturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • kan produsere akademiske tekster og analytisk behandle og fortolke et språk- eller litteraturvitenskapelig materiale eller problemstilling i samisk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen samisk språk og litteratur, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen samisk under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bruke samisk som forskningsspråk


Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor samisk språk- eller litteraturkunnskap til videre forskning og i yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteratur- eller språkkunnskaper
 • kan bruke sin erfaring med prosjektarbeid fra mastergradsoppgaven i samisk språk eller litteratur i høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet
 • kan bruke sin generelle humanistiske kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse i samisk
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor samisk språk/litteratur
 • kan formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på samisk og beherske uttrykksformer i samisk språk og litteratur
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor samisk litteratur- eller språkvitenskap, både med spesialister og til allmennheten

Med en mastergrad i samisk språk og litteraturvitenskap er du kvalifisert til å undervise i samisk på høgskole og universitet. man kan også kvalifisere seg til lektorstilling i videregående og ungdomskole og ta praktisk pedagisk utdanning. Mastergraden er relevant for alt arbeid som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper i samisk, som for eksempel oversettelse, tolkning, språk-og tekstkonsulentvirksomhet, forlag og media. Det selvstendige arbeidet med masteroppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i offentlig og privat sektor.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
SAM-3000emner
Høsten 2022 tilbys emnene:
Studenter som tar graden på 2 år kan velge ett av følgende emner:
valgemne
2. semester
SAM-3000emner
Våren 2022 tilbys emnene:
Studenter som tar graden på 2 år kan begynne på masteroppgaven eller velge ett av følgende emner:
3.semester
SAM-3000emner
Høsten 2022 tilbys emnene:
Studenter som tar graden på 2 år skriver masteroppgaven eller velger et av samisk emnene som tilbys dette semesteret
4. semester
Masteroppgave:
eller
Studenter som tar graden på 2 år leverer masteroppgaven dette semesteret
5. semester
Masteroppgave
Masteroppgave
6. semester
Masteroppgave
Masteroppgave

Masterprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap er tilpasset morsmålsstudenter i samisk. Opptakskrav er bachelorgrad i samisk som morsmål eller tilsvarende gradsutdanning i et samisk språk på morsmålsnivå. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk på morsmålsnivå. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7.

Det anbefales også tilstrekkelig med kunnskaper i nordsamisk til å kunne følge undervisninga, som primært gis på nordsamisk.

Nordsamisk som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak på master.

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene må påregne betydelig selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter, innhold og læringsutbyttebeskrivelse. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne. Dette kan for eksempel være skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave eller muntlig eksamen.

Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamensordning og vurderingsuttrykk.

Formelt undervisningsspråk er norsk. Emner med SAM-kode undervises på nordsamisk. Eksamen skal skrives på et samisk språk.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

 • Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg i tillegg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

  På dette studiet anbefaler vi utveksling i 2. og/eller 3. semester.

Masteremnene i samisk språk- og litteraturvitenskap er en kombinasjon av faghistorikk, metode, teori og nyere forskning. Studenter på utveksling kan velge mellom emner som inneholder disse elementene.

Søknadsfrist for utveksling er 1. september i vårsemesteret og 1. februar i høstsemesteret.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University of Oulu Finland