Kvensk og finsk - bachelor

Duration: 3 year

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Kvensk og finsk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
Studieprogrammet har ikke opptak høsten 2024.Neste opptak høsten 2025.
Søking og opptak
How to apply?

Ved UiT Norges arktiske universitet kan du ta bachelor i kvensk og finsk språk og kultur. Ved å studere et nasjonalt minoritetsspråk i Norge eller språket i Finland kan du skaffe deg unik kompetanse. Studiet vil kvalifisere deg til arbeid innen områder som utdanning, museum, media, kommunikasjon, kultur, oversettelse og reiseliv.

Studieprogrammet har ikke opptak høsten 2024.Neste opptak høsten 2025.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Mikhail Voronov

Universitetslektor finsk og kvensk

 • Campus: Tromsø

Anitta Viinikka-Kallinen

Studieprogramleder kvensk og finsk, førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur

 • Campus: Tromsø

Mikko Kalevi Henrikki Heikkilä

Førstelektor kvensk og finsk språkvitenskap

 • Campus: Tromsø

Kvensk og finsk er språk til en nasjonal minoritet i Norge. Med BA i kvensk og finsk kan du arbeide f.eks. innenfor kulturformidling, oversetning, skole, bibliotek eller media. Studiet gir deg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper i kvensk eller finsk språk. Du skaffer deg også kompetanse i kvensk minoritetskultur og finsk kultur og litteratur. Ved å studere kvensk eller finsk lærer du et språk som skiller seg mye fra de fleste europeiske språk. I studiet lærer du å bruke kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig. Gjennom studiet lærer du også om nasjonale minoriteters stilling og minoritetskulturenes levevilkår i Norge. I løpet av studiet kan du delta i utveksling Finland eller Sverige.

Studiet kvalifiserer for opptak til master i kvensk og finsk.

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av kvensk- eller finskfaget og mer spesialisert kunnskap i enten språk eller kultur og litteratur.
 • godt ordforråd i kvensk eller finsk, og god kjennskap til det kvenske eller finske språkets struktur.
 • kjennskap til sentrale trekk i regional variasjon i kvensk eller finsk talespråk.
 • grunnleggende kunnskap om kvensk eller finsk litteratur og de viktigste forfatterne.
 • grunnleggende kunnskaper om norske kvener og skogfinner; deres historie, kultur og dagens etnopolitiske situasjon, herunder gode kunnskaper om skjønnlitteraturens rolle i profilering av etniske minoriteter i en nasjonalstat.
 • kjennskap till kvenenes tradisjonelle kulturformer og samtidskunst eller kjennskap til Finlands kulturhistorie og samtidskunst inkludert musikk, arkitektur og visuelle kunstformer.

Ferdigheter

Du kan:

 • føre samtale i kvensk eller finsk utover hverdagslige temaer og produsere grammatikalsk korrekt kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig.
 • formidle kunnskap om kvensk eller finsk kultur i ulike kontekster, for eksempel. media, organisasjoner og flerkulturell virksomhet.
 • produsere og forstå kvenske eller finske tekster, har ordforråd innen ulike emner og kjennskap til avanserte språklige strukturer i kvensk eller finsk.
 • lese skjønnlitteratur analytiskt og som et uttrykk for samtidens problematikk og nasjonale uttrykksbehov.
 • plassere kvensk minoritetskultur i historisk og internasjonal kontekst og forstå kulturelle uttrykk som verktøy i både frigjøring og i marginalisering
 • analysere kvenske eller finske ordformer og setninger, identifisere dialekter i hovedtrekk
 • plassere Norges finsk-etniske minoriteter i europeisk kontekst med fokus på kulturell egenart.


Generell kompetanse

Du kan:

 • teoretisk beskrive kvensk eller finsk språkstruktur og dialekter og formidle sine kunnskaper også på kvensk eller finsk.
 • formidle sin kunnskap om kvensk eller finsk kultur og litteratur samt plassere særtrekk ved kvensk eller finsk kultur og litteratur i en allmenn kulturhistorisk og samfunnsmessig kontekst.
 • produsere akademiske tekster med fagspesifikk argumentasjon, klar struktur og korrekt bruk av kilder.
 • lese litterære tekster analytisk og anvende sentrale litteraturteoretiske begrep samt bruke grunnleggende kunnskaper om sentral litteraturteori og metodikk i presentasjon og formidling av litterære produkter.
 • presentere hovedtrekk i norske kveners og skogfinners kultur og historie.
 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i språk, kultur og litteratur og er i stand til å hente frem kompletterende pålitelig kunnskap fra faglige kilder.

Etter bestått BA-grad har kandidaten skaffet seg praktisk kompetanse i kvensk eller finsk språk som tilsvarer B1-B2-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet.

Studiet er relevant for yrker innenfor kultur- og litteraturformidling, oversetning, skole, bibliotek, forvaltning eller media. Kvensk har status som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge og behovet for personer med kompetanse i kvensk øker stadig. Kvensk og finsk er ettertraktede språk også i kommunikasjon og samarbeid i nordiske sammenheng, og spesielt på Nordkalotten. Studiet kvalifiserer også for arbeid innen nordiske og kvenske organisasjoner

Studiet har retningsvalg ; kvensk eller finsk.

KVENSK

1. semester
KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur
KVE-1000 (20 studiepoeng) Grunnkurs i kvensk 

2. semester
KVE-1006 Praktisk kvensk 1
KVE-1007 Kvensk grammatikk
KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur (med akademisk skriving og iKomp)

3. semester
FIL-0700 Ex. Phil.
HIF-2xxx språkvitenskap (Nytt emne kommer)
KVE-1008 Praktisk kvensk 2

4. semester

KVE-20xx Fordypning i kvensk grammatikk (Nytt emne kommer)
KVE-2110 Prosjektarbeid i kvensk kultur
KVE-2950 Bacheloroppgave i kvensk språk eller kultur

5. og 6. semester Valgfrie emner/utveksling

FINSK
1. semester
FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap 
FIN-1000 Grunnkurs i finsk (20 studiepoeng) 

2. semester
FIN-1003 Praktisk finsk 1
FIN-1022 Finsk grammatikk
FIN-1110 Finsk litteratur med akademisk skriving og iKomp

3. semester
FIL-0700 Ex. Phil.
HIF-2xxx språkvitenskap (Nytt emne kommer)
FIN-1021 Praktisk finsk 2

4. semester
FIN-2021 Fordypning i finsk grammatikk
FIN-2110 Finsk litteratur – teori møter verket
FIN-2950 Bacheloroppgave i finsk språk eller kultur

5. og 6. semester Valgfrie emner/utvekslingGenerell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanseog 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Vær oppmerksom på at det er oppstart i høstsemesteret annenhvert år. (Høsten 2023, 2025 osv.)

Bachelorstudiet i kvensk og finsk er et arbeidskrevende studium som krever at du jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må du forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaveskriving og selvstudium.

Arbeidsformer er rettet inn på at du skal oppnå læringsutbyttet, og består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, oppgaveskriving, øvelser, eksamen og selvstudium. Enkelte emner i kvensk bachelor er nettbaserte, enkelte samlingsbaserte. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Se emnebeskrivelsene for informasjon om arbeidskrav og eksamen.

Emner med FIN- eller KVE-koder undervises på kvensk, finsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Med en bachelorgrad i kvensk og finsk kan du søke opptak til masterprogrammet i kvensk og finsk

For opptak til mastergradsprogrammet i kvensk og finsk kreves bachelorgrad i kvensk eller finsk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoeng fordypning i kvensk eller finsk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg i tillegg unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og innsikt i situasjon for andre minoritetsspråk enn kvensk.


Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester.

Vi anbefaler spesielt disse universitetene, som vi har egne utvekslingsavtaler med:

https://www.oulu.fi (Uleåborgs universitet)

https://www.uef.fi (University of Eastern Finland)

https://www.su.se (Stockholms universitet)

https://www.utu.fi (Åbo universitet)

Ved Åbo universitet kan du velge emner innen finsk språk og kultur for utlendinger. Ved University of Eastern Finland kan du i tillegg blir kjent med minioritetsspråket karelsk, ved Stockholms universitet med meänkeli og sverigefinsk, og ved Uleåborgs universitet med estisk og meänkieli.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i kvensk og finsk tilgang til alle universiteter i Finland. I tillegg arrangeres det tre ukers sommerkurs på ulike nivåer i finsk språk og kultur i Finland hver sommer, og våre studenter kan søke på disse kursene som gir 10 studiepoeng.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, og stipendmuligheter finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Voronov, Mikhail
Universitetslektor finsk og kvensk
Bilde av Viinikka-Kallinen, Anitta
Viinikka-Kallinen, Anitta
Studieprogramleder kvensk og finsk, førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur
Heikkilä, Mikko Kalevi Henrikki
Førstelektor kvensk og finsk språkvitenskap