Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Duration: 3 year

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Er du glad i språk? Er du interessert i andre kulturer? Har du studert spansk før, og ønsker å lære mer? Har du lyst til å jobbe for eksempel innenfor reiseliv, internasjonalt organisasjonsarbeid, eksportrettet næringsliv, offentlig forvaltning eller kulturformidling? 

 Har du svart ja på noen av de foregående spørsmålene? Da er bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier et riktig valg for deg.  

Spansk er det nest største morsmålsspråket i verden etter kinesisk. Det er også det språket som studeres og læres mest etter engelsk, og det tredje mest brukte språket etter engelsk og kinesisk i massemedia og på Internett. Spansk er et språk med en rik kulturarv som er relevant for internasjonalt samarbeid, næringsliv, kultur og politikk. Med dette studiet får du ferdigheter i språk, og kunnskap om kultur, litteratur og historie i den spanskspråklige verden.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Studiet kombinerer spansk språk, kultur og litteratur. Du lærer å snakke spansk på en måte som gjør deg i stand til å kommunisere i reelle jobbsituasjoner. Gjennom studiet av kultur og tradisjoner får du kjennskap til kulturelle særtrekk ved den spanskspråklige verden. Gjennom opplæring i analysemetoder, vil du også utvikle dine analytiske ferdigheter, noe som gjør deg bedre rustet til å håndtere utfordringer som du kan møte i arbeidslivet. Med en bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, kan du søke opptak til mastergrad i spansk og latinamerikanske studier.

Etter bestått bachelorgrad i spanske og latinamerikanske studier har du følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Du har kunnskap om:

 • sentrale grammatiske og lingvistiske egenskaper ved spansk språk i seg selv og i sammenlikning med andre språk
 • forskjellene mellom norsk og spansk språk og kultur
 • de spansktalende lands historie og samfunn og deres kulturelle prosesser, politiske perspektiver og kunstneriske uttrykk
 • sakprosa og litterære teksters struktur og komposisjon

Ferdigheter
Du kan:

 • bruke spansk språk både muntlig og skriftlig i praktiske hverdagssituasjoner og i spesifikke arbeidssituasjoner
 • samhandle med spansktalende og oversette enkle tekster mellom norsk og spansk
 • formidle dine kunnskaper om spansk språk og kultur både muntlig og skriftlig
 • analysere tekster på spansk og plassere tekstene i en sjangermessig og kulturell kontekst

Generell kompetanse
Du kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i språk, kultur og litteratur i den spansktalende verden
 • skrive akademiske tekster med relevans for den spansktalende verden
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale på spansk
 • formidle sentralt fagstoff i spansk både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Etter bestått BA-grad har kandidaten nådd C1-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet, både muntlig og skriftlig.

Samfunnet har behov for mennesker med kompetanse innen spansk på mange områder. Næringslivet trenger folk som kan snakke språket til land de samarbeider med, og som også har kjennskap til deres kultur og tradisjoner. Den posisjonen spansk har som verdensspråk gjør denne kompetansen attraktiv innen yrker som innebærer samarbeid mellom kulturer og land og prosjektarbeid i internasjonale organisasjoner. Spansk er også relevant for arbeid innen turisme, journalistikk, kultur og litteratur, for eksempel som oversetter.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk. Studiet starter med innføringsemnet SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk.

Studiet har oppstart i høstsemesteret.

Bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, øvelser (tekstkommentar og tekstanalyse) og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av nivå. Undervisningen i de første emnene er på norsk med gradvis overgang til spansk i løpet av det første året. Eksamensspråket er vanligvis spansk. Se emnebeskrivelsene for hvert emne. Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Med bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, er det mulig å søke opptak til mastergrad i spansk og latinamerikanske studier.

Det kreves minimum 80 studiepoengs fordypning i spansk. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 studiepoeng). Se under opptakskrav på mastergradsprogrammet for mer informasjon.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, som vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret 1. februar

Bilde av Cabanillas Cárdenas, Carlos F.
Cabanillas Cárdenas, Carlos F.

Førsteamanuensis

Undervisning i spanskspråklig kultur og litteratur 

Forskningsprosjekt

 

Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur
Randi Lise Davenport
Davenport, Randi Lise

Underviser og forsker i spanskspråklig litteratur og kultur.

 

Professor i spansk litteraturvitenskap
Pitloun, Petr
Studieprogramleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap
Bilde av Ruiz Pareja, Raquel
Ruiz Pareja, Raquel
Universitetslektor spansk språkvitenskap