Økonomi og administrasjon - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Økonomi og administrasjon - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Harstad
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Næringslivet vil ha folk med utdanning innen økonomi og ledelse! Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår kan du velge å fordype deg i emner som regnskap, personalledelse, finans og innovasjon. Eller hva med et år i utlandet?

Questions about the study
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Tor_Alvin_Strand.jpg
Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver

 • Telephone: +4777058119
 • Campus: Harstad

Studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Det tredje året kan studentene velge blant to emnegrupper:

 • Økonomistyring: Dybdekunnskap innen metode, bedriftsøkonomi, Human Resource Management (HRM), strategi og ledelsesfag, og du skal være i stand til å løse sammensatte problemstillinger.
 • Utland: Utveksling/utenlandsopphold i 5. og/eller 6. semester.

Følgende emnegruppe er, i tillegg til de to over, tilgjengelig for studenter tilhørende kull 2019 og gjelder kun for studieåret 2021/2022: (emnegruppen er ikke tilgjengelig for studenter som starter høsten 2020 og høsten 2021):

Anbefalt litteratur ved oppstart av studiet:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123.

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:
  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.
  • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: o innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel. Programmet kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel:

 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • logistikk
 • varehandel
 • reiseliv
 • tjenesteytende virksomhet

Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor).

Vi anbefaler at du har forkunnskaper i matematikk på nivå med R1 eller S1+S2 fra videregående skole før du søker på studiet da matematisk analyse er en viktig del av bachelorgraden i økonomi og administrasjon.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

•             Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

•             Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

•             Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

•             Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

•             Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)

•             Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

•             Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Antall studieplasser: 80. Studiet er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert for opptak til programmet, fikk studieplass ved forrige opptak.

Handelshøgskolen ved UiT tilbyr bachelor i økonomi og administrasjon i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Opptakene til de fire studiestedene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de fire byene. Det forventes at man er student på det studiestedet man er tatt opp til.

Hovedsakelig klasseundervisning med forelesninger.

Vurderingsformer er individuelle skoleeksamener, og hjemmeeksamener individuelt og/eller i gruppe.

I 5. og 6. semester gis det mulighet for å etablere studentbedrift (emnekode BED-2139 Bedriftsutvikling og intraprenørskap). Studentbedrift er en annerledes og spennende måte å lære på. Den kunnskapen og de erfaringene du tilegner deg gjennom studentbedrift er nyttig å ta med seg enten du blir en viktig ressurs i et etablert firma eller du skal starte din egen virksomhet.

I emnet BED-2139 som går over to semestre, skal følgende faser gjennomføres:

 • Utvikle en forretningsidé
 • Etablere og registrere en bedrift
 • Skaffe startkapital og finansiering
 • Utarbeide en forretningsplan og avslutningsvis en årsrapport
 • Drift og produksjon: ledelse, administrasjon, budsjett, regnskap, salg, markedsføring
 • Avvikle Studentbedriften

Studentbedriftene har et eget styre og det etableres kontakt med næringslivet gjennom eksterne mentorer.

(Studentbedrift er tilgjengelig for emnegruppene Økonomistyring og Handel,service og logistikk).

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk.
Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Programmet leder frem til bachelorgrad, som gir deg mulighet for å søke masterprogram ved høgskoler og universitet i inn- og utland. Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) ved UiT - Norges arktiske universitet.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE » 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator.

Institute Country
University of Warsaw Polen
University of Santiago de Compostela Spania
Augsburg University USA
Budapest University of Technology and Economics Ungarn
University of the Sunshine Coast Australia
University of Trento Italia
Warsaw School of Economics Polen
University of Huelva Spania
Woosong University Sør-Korea
University of Côte d'Azur Frankrike
University of Kiel Tyskland
University of Alaska Anchorage USA
Université Grenoble Alpes Frankrike
Toulouse 1 University Capitole Frankrike
University of Nantes Frankrike
University of Valencia Spania
Duale Hochschule Baden-Württemberg Tyskland
Wageningen University & Research Nederland
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Finland
University of Western Brittany, Brest Frankrike
University of Tours Frankrike
University Savoie Mont Blanc Frankrike
University of Tasmania Australia
University of Granada Spania
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt Tyskland
Ludwig-Maximilians-University of Munich Tyskland
Westphalian Wilhelms University Münster Tyskland
Kempten University of Applied Sciences Tyskland
Lapland University of Applied Sciences Finland
Université de Bordeaux Frankrike
University of Algarve Portugal
University of Siena Italia
University of Florence Italia
University of Primorska Slovenia
Cologne Business School Tyskland
University of Saragossa Spania
University of Parma Italia
University of California, Berkeley USA
Reykjavik University Island
NHL Stenden University of Applied Sciences Nederland
Campus
Harstad
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?