Religionsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Religionsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april 2022 kl 14.00
Søking og opptak
How to apply?

Hva er religion? Hvordan henger religioner sammen med samfunn og kultur? Hvordan skal vi forstå endring over tid og geografisk variasjon? Årsstuidet gir grunnleggende kunnskap om noen av de store religiøse tradisjonene, historisk sett og i samtiden.

Questions about the study

Religionsvitenskap gir en oversikt over religiøse tradisjoner i fortid og nåtid. Du vil få redskaper til selv å kunne tolke og analysere religiøse fenomener, deriblant hvordan religion henger sammen med samfunn og kultur. Ved UiT har vi et særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold, på religioner blant urfolk, og på forskjellige former for kristendom, nyreligiøsitet, og religioner i og fra Asia. Tematisk handler det blant annet om religioners roller i forhold til politikk, media, natur, klimautfordinger, migrasjon, mangfold og skole.

Under oppbygging av studiet finner du de obligatoriske emnene REL-1000 Innføring i religionsvitenskap og REL-1050 Teori og metode, som inngår i årsstudiet.

Religionsvitenskap anbefaler følgende valgemner (endringer kan forekomme):

• REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
• REL-1022 Religion i Sápmi
• REL-1027 Religion, natur og klima
• REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap
• REL-10xx Religion og media (nytt emne)
• REL-10xx Religon, politikk og samfunn (nytt emne)

Merk at ikke alle valgemner tilbys hvert semester. Hvilke valgemner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

For ytterligere detaljer om årsstudiet i religionsvitenskap, se studieplan.

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

  • har tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner
  • er fortrolig med fagets sentrale teoretiske og metodiske tilnærminger
  • har kunnskap om fagets historie og egenart

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
  • kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger 

Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
  • kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger 

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjoner eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
2. semester (vår)
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne
Merk at språkfagene gresk og hebraisk ikke inngår som valgemner i årsstudiet i religionsvitenskap

Generell studiekompetanse eller <a href="https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482">realkompetanse</a>.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, seminar og selvstendig arbeid. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med 5 trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap. Det kan også muligens innpasses i integrert master i lektorutdanning trinn 8-13.

Hovden, Astrid
Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Czachesz, Istvan

In my teaching and research, I combine the historical study of religion with insights from the natural sciences, including cognitive neuroscience, evolutionary theory, and computer modeling. I lecture and supervise theses in the cognitive science of religion, early Christianity, and the religious history of the ancient Mediterranean world, which often brings to my courses students from various programs. One of my passions is to introduce scientific approaches into historical research. The big question I would like to answer is whether religion has increased human wellbeing in history.

Professor i teologi
Michael T. Heneise

Michael T. Heneise er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Han har drevet antropologisk forskning i de søramerikanske Andesfjellene, og i det indiske Himalaya. Doktorgradsforskningen hans ved University of Edinburgh utforsket forholdet mellom drømmer og handlingsfrihet blant Nagaene i Indo-Myanmar-høylandet. Før Edinburgh studerte han antropologi i Ecuador ved Latin American School of Social Sciences (FLACSO). Han var med å grunnlegge Highland Institute i India, og er medredaktør for tidsskriftene Himalaya og Highlander.

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft
Professor, religionshistoriker
Espen Dahl, AHR
Espen Dahl
Professor i systematisk teologi