Farmasi - master

Duration: 2 year

Farmasi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Har du lyst til å fordype deg i farmasifaget? Kunne du tenke deg å være leder for et apotek? Ønsker du å bidra til forskning på legemidler og helse? Med en master i farmasi fra UiT er alt dette innenfor rekkevidde! Masteren gir deg kompetanse til å være en pådriver for kvalitetsutvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet. Du får videreutviklet dine ferdigheter i kommunikasjon og veiledning i klinisk praksis på sykehus og i apotekpraksis. Gjennom et selvstendig forskningsprosjekt bidrar du til innovasjon og nytenkning innen fagfeltet.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

Thea Arabella Jylland

Førstekonsulent


Information about semester start

Masterstudiet er forskningsbasert og lar deg videreutvikle kunnskapen og ferdighetene dine innen farmasifaget.

Med fullført mastergrad i farmasi kan du søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Første studieår:

På første semester fordyper du deg innen legemiddelteknologi og biofarmasi, som gjør deg i stand til å drøfte hvordan valg av behandling, samt pasientens individuelle forutsetninger, påvirker effekten av et legemiddel. Dette tar du i bruk når du er i klinisk praksis på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 7 uker på slutten av semesteret. Der trener du på å samarbeide med annet helsepersonell om valg av legemiddelbehandling.

På vårsemesteret fordyper du deg i prinsippene for utvikling og innovasjon av nye legemidler. Du får også en forståelse for de økonomiske rammene i legemiddelmarkedet og lærer avanserte statistiske metoder for å analysere legemiddelbruk i befolkningen. Dette gir deg et godt grunnlag for å utøve arbeidsoppgaver knyttet til ledelse og drift av apotek.

De siste to månedene av første studieår skal du være i praksis på apotek. Der tar du i bruk alt det du har lært, slik at du kan løse problemer i dialog med pasienter og annet helsepersonell.

Andre studieår:

På andre studieår skal du skrive masteroppgave. Du velger deg et forskningsprosjekt der du fordyper deg innen et farmasifaglig fagområde. Prosjektene du kan velge mellom defineres av instituttets forskningsgrupper og er del av større forskningsprosjekt. Under prosjektperioden er du en del av forskningsgruppen og inkluderes i gruppens aktiviteter. De fleste prosjektene må i sin helhet gjennomføres i Tromsø.

Les om våre forskningsgrupper her: Forskning ved Institutt for farmasi

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du...

 • har avansert kunnskap om legemidlers effekter og bruk i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv med farmakologi, farmakoterapi, farmakoepidemiologi og farmakokinetikk som sentrale fag
 • har avansert kunnskap om formulering, fremstilling og biofarmasøytiske egenskaper av ulike legemiddelformer
 • har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opphav, syntese, isolering, strukturoppklaring og strukturaktivitetsforhold
 • har avansert kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av sentrale trinn i utvikling, produksjon, oppbevaring og distribusjon av legemidler og legemiddelrelaterte tjenester
 • har spesialisert innsikt i ett av de farmasøytiske fagfeltene

Ferdigheter

Du...

 • kan analysere, tilpasse og gi råd vedrørende avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med pårørende og pasient, og det tverrprofesjonelle teamet
 • kan anvende sentrale prinsipper for formulering, produksjon og kvalitetskontroll av relevante legemiddelformer
 • kan utvikle kvalitetssystemer for legemidler og legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • kan drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til helseøkonomiske og epidemiologiske prinsipper i et samfunnsperspektiv
 • kan gjennomføre et veiledet, selvstendig, avgrenset forsknings - og utviklingsprosjekt relatert til farmasi i tråd med kravene for gjeldende forskningsmetodikk og etiske standarder innen fagfeltet.

Generell kompetanse

Du...

 • kan bruke relevante faglige kunnskaper for å drøfte og foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige problemstillinger
 • kan bidra til optimal legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan drøfte etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og reflektere over forskningsetiske problemstillinger innen farmasi
 • kan kommunisere og formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell, legemiddelbrukere og allmennheten
 • kan aktivt bidra til kvalitetsutvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet samt bidra til innovasjon og nytenkning innen fagfeltet

Med mastergrad i farmasi kan du søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt i Norge og EU.

Provisorfarmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten
 • I farmasøytisk industri (grunnforskning, klinisk forskning, produksjon, kvalitetskontroll, registrering og myndighetsarbeid, bivirkningshåndtering samt salg og markedsføring av legemidler)
 • I grossistfirmaer
 • I offentlig forvaltning og virksomhet (for eksempel Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Regional helseinformasjonssentral (Relis), Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen)
 • I hjelpeorganisasjoner (Leger Uten Grenser, Farmasøyter Uten Grenser)
 • Innen utdanning og forskning

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

"Apoteker" er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring.

Med mastergrad i farmasi er man kvalifisert til å søke om opptak til PhD-program.

Du søker om opptak direkte til UiT via Lokalt opptak.

Opptakskrav:

 • Oppnådd bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på minimum C
 • Norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt
 • Generell studiekompetanse

Kravet om gjennomsnittskarakter på minimum C er absolutt. Det vil si at ingen kommer inn med lavere snitt enn C selv om vi har ledige studieplasser.

Det er en forutsetning at du behersker norsk på et slikt nivå at du gjør deg godt forstått både muntlig og skriftlig.

Rangering og beregning av gjennomsnittskarakter:

Les om dette her: Rangeringsregler ved opptak til mastergradsprogram

Politiattest:

Får du tilbud om studieplass må du legge fram to politiattester, slik de er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og legemiddelloven § 30a.

I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Retningslinjer for praksis i UNN:

I løpet av studiet skal du ha praksis i UNN. Der må du følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for studenter, som blant annet omfatter arbeidstøy. Les mer om dette her, under punktet "Praktisk informasjon": Student i UNN

Innpassing av ekstern utdanning:

Dersom du har tatt høyere utdanning som du mener overlapper med emner i mastergraden, kan du søke om å få dette innpasset i graden din. Utdanning som er eldre enn 5 år innpasses ikke.

Du må ha takket ja til en studieplass før du kan søke om innpass. Les om hvordan du søker her: Innpassing og godkjenning av ekstern utdanning

NB! Følg undervisningen som normalt fram til du har fått svar på søknaden.

Undervisningsformer:

Undervisningen foregår som forelesninger, seminar, gruppearbeid, laboratoriearbeid, klinisk praksis og apotekpraksis.

Arbeidskrav og deltakelse/tilstedeværelse:

Alle emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylte/godkjente før man får ta eksamen. I emnebeskrivelsene vil det fremgå hva som er arbeidskrav i hvert enkelt emne.

Som hovedregel er all gruppe- og seminarundervisning obligatorisk. Det betyr at det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse (minimum 80% oppmøte). Laboratoriekurs krever både 100 % oppmøte på alle laboratorieøvelsene og godkjente journaler.

Andre arbeidskrav kan være innlevering av skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner og godkjent praksisopphold.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 9 påfølgende semester.

Gjennom studiet blir det lagt stor vekt på kommunikasjon, formidling og aktiv deltakelse fra studentenes side.

Arbeidsomfang:

Du må forvente å jobbe med studiene ca 40 timer per uke. Dette inkluderer både timeplanfestet undervisning og selvstudium.

Eksamen:

Eksamen varierer fra emne til emne, og foregår som skriftlige skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige eksamener og praktiske eksamener.

Krav til studieprogresjon:

Masteroppgaven sendes ikke til vurdering før alle andre emner på mastergraden er bestått.

Klinisk praksis:

I emnet FAR-3204 Avansert klinisk farmasi og tverrprofesjonell praksis inngår 7 uker klinisk praksis. Du er på sykehusavdeling på UNN eller i kommunehelsetjenesten 3 dager per uke. I tillegg er det et felles seminar en dag i uka. Praksisperioden varer fra midten av oktober til midten av desember.

Under praksisen må du følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for studenter, som blant annet omfatter arbeidstøy. Les mer om dette her, under punktet "Praktisk informasjon": Student i UNN

Apotekpraksis:

Det inngår åtte ukers apotekpraksis i emnet FAR-3505. Praksisoppholdet starter i midten av april og varer til midten av juni. Dette er et strukturert studieopphold med obligatoriske oppgaver, og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte.

Praksisplassene er i primærapotek og sykehusapotek, og fordeles i samarbeid med Apotekforeningen. Det finnes rundt 500 praksissteder fordelt over hele Norge. Fordeling av praksis skjer i starten av første semester.

Studenten skal arbeide antall timer per uke tilsvarende full stilling. Studentene skal følge ordinær arbeidstid for arbeidstakere med femdagers arbeidsuke og ikke inngå i eventuelle turnusordninger.

Norsk

Med mastergrad i farmasi har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram.

Du har gode muligheter for å dra på utveksling på andre studieår. Hvor du kan reise vil avhenge av hvilket fagområde du ønsker å gjøre masterprosjektet ditt innenfor.

Ta kontakt med studieveileder dersom du er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes for deg.