Seminar om bærekraftig og rettferdig omstilling

Illustrasjons-/bannerbilde for Seminar om bærekraftig og rettferdig omstilling
ANETLANDA

Det juridiske fakultet ved UiT inviterer til seminar om dilemmaer og utfordringer ved bærekraftig og rettferdig omstilling.​

For å møte klima- og miljøkrisen er vi avhengig av å omstille samfunnet til å bli mer miljømessig bærekraftig, bl.a. med lavere areal- og ressursforbruk og mindre karbon- og miljøavtrykk.

Jussen spiller en sentral rolle i denne omstillingen på flere måter: Lover og regler kan f.eks. pålegge eller insentivere mer miljøvennlige løsninger for spesifikke næringer eller sektorer, eller for allmenheten gjennom eksempelvis økt bruk av kollektiv transport. Lover og regler vil også kunne være nødvendig for å fase ut f.eks. enkelte typer industri eller adferd med høyt karbon- og miljøavtrykk, og dette kan skje ved innstramming av miljøkrav, forbud, disinsentiver o.l. Videre kan eksisterende regelverk skape barrierer mot mer miljøvennlige løsninger (f.eks. regler for landing av fisk som ikke hensyntar lange transportetapper) eller definere miljømessige målsetninger og/eller standarder (som f.eks. kravene til miljøstatus etter vannforskriften). Dette illustrerer at jussen kan brukes som omstillingsverktøy på mange måter, og at omstilling kan være inngripende for både profesjonelle og private parter, samt ramme på individuelt og kollektivt nivå.

Enhver omstilling vil gagne enkelte grupper og samtidig ramme andre, i større eller mindre grad. Samtidig kan man også se på omstilling som en anledning til å styrke rettferdighet, der planlegging og utforming av regelverk kan spille en nøkkelrolle. En rettferdig omstilling kan f.eks. adressere rettigheter og plikter knyttet til de lokalsamfunn og arbeidstakere som er avhengig av å omstille seg bort fra f.eks. oljeindustri. En rettferdig omstilling kan også adressere rettighetene og pliktene til dem som ev. må avstå ressurser og areal som ledd i omstillingen. Videre kan en omstilling ses som en mulighet til å avhjelpe systematisk urettferdighet (mot f.eks. kvinner, fremtidige generasjoner, minoriteter og urfolk, andre arter enn menneskearten), som f.eks. har sitt uttrykk i lover og regler. Rettferdig omstilling berører følgelig mange utfordrende og politisk omstridte temaer, som man kan ha forskjellige juridiske vinklinger på. 

Selv om dilemmaene og utfordringene ved grønn omstilling er mange, er de relevante for oss alle og engasjerer forhåpentligvis mange. I dette seminaret ønsker vi å sette disse dilemmaene og utfordringene i en norskrettslig sammenheng under debatt, ved å stille følgende spørsmål:

  • Hvordan kan vi styrke den rettslige og faktiske beskyttelsen av miljø i Norge?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge rettslig for bærekraftig og rettferdig grønn omstilling i Norge?
  • Kan fagfelt som sustainability transitions, just transitions eller lignende lære oss noe om omstilling i norsk rett?
  • Hvordan utfordrer grønn omstilling menneskerettigheter og urfolks rettigheter?
  • I hvilken grad innebærer grønn omstilling kolonialistisk tankegang som vi må ta et oppgjør med i norsk rett og i så fall hvordan?

Seminaret vil finne sted i Tromsø 22. oktober 2024 fra kl. 1015-1600, slik at tilreisende kan reise til og fra på samme dag. Vi vil helst ha deg til Tromsø, men vil også tilrettelegge for digital deltakelse. Reisekostnader må du som et utgangspunkt dekke selv.

Ønsker du å presentere?

Kontakt lena.schoning@uit.no med en kort beskrivelse (inntil 500 ord) av tema og problemstilling på norsk eller engelsk innen 17. juni 2024. Mer info kommer på denne nettsida. 

Lena Schøning, Ingrid Solstad Andreassen og Mathilde Morel

When: 22.10.24 kl 10.15–16.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Contact: Lena Schøning
Phone: +47 77 62 52 05
E-boastta: lena.schoning@uit.no

Sign me up!
Add to calendar