Foredrag om den mørke siden av universet / Lecture on the dark side of the universe

eugloh.eu

NORWEGIAN:

Université Paris-Saclay inviterer deg til et foredrag hvor det tas opp hvordan universet og galakser har utviklet seg. Du kan også få vite mer om hvordan teleskoper, utplassert i rommet, kan bidra til å skape ny kunnskap på dette feltet.

 

ENGLISH:

Université Paris-Saclay invites you to a lecture that addresses how the universe and galaxies have evolved. The lecture will also shed light on how telescopes, deployed in space, can contribute to creating new knowledge in this field.

NORWEGIAN:

Dato: 27. Februar 2024, kl. 13:00 – 14:00

Tidssone: CET

Sted: Online

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater, forskere og administrativt ansatte

Vert: Université Paris-Saclay

Språk: Engelsk

Utvelgelseskriterium: De som søker først, blir først godkjent som deltakere

Antall deltakere: ingen grense

Deltakerbevis/studiepoeng: diplom blir utstedt etter å ha deltatt

Krav til deltakere: Det finnes ingen krav til deltakere på kurset. Både studenter, forskere og ansatte med interesse for emnet kan melde seg på.

Påmeldingsfrist er 26. februar 2024.

Hva rommer universet og hva er historien bak? Kan vi forstå hvordan galaksene er blitt formet? Hva er den gåtefulle «mørke materien» og «mørk energi»? Hvordan kan vi få sikker informasjon om slike fenomener?

Dette er et foredrag som holdes av professor Hervé Dole, ved Université Paris-Saclay. Det er et av flere populærvitenskapelige foredrag som holdes av EUGLOH.

Dolé skal på en enkel måte gjennomgå hvordan vi ser for oss universets historie, basert på en sammenligning av teori og observasjoner. Han vil også presentere fotoer som er tatt av romteleskoper, plassert utenfor jorda, som Planck, James Webb Space Telescope (JWST) og Euclid.

Populærvitenskapelige forelesninger presenterer vitenskapelig forskning tilpasset ment et generelt publikum. EUGLOHs forelesninger oppmuntrer til dialog og utveksling av ideer mellom foredragsholder og publikum.

Foredragsholderen Prof. Hervé Dole er professor ved IAS, institutt for astrofysikk, Université Paris-Saclay. Han spesialist på galaksehoper i det tidlige universet og deres infrarøde stråling sett fra rommet.

Dole er knyttet til flere europeiske romprogram, som tar i bruk Euclid- og Planck- teleskopene, og NASA-teleskoper som JWST og Spitzer. Som universitets visepresident fremmer han kunst og kultur ved universitetet for studenter og kolleger og hjelper til med å fostre prestisjefylte partnerskap med Centre Pompidou, Louvre og Villa Medici. Han bidrar da til å bygge sterkere relasjoner mellom vitenskap og samfunn, spesielt med skoler, borgere og medier.

Læringsmål:

 • Deltakerne vil kunne fordype seg i universets historie gjennom et dynamisk samspill av teoretiske konsepter og observasjonsdata.
 • I tillegg vil de få kunne se oppsiktsvekkende fotoer tatt under nylige romoppdrag, inkludert de fra Planck, JWST og Euclid.
 • De vil kunne delta på en visuell reise gjennom kosmos, men deltakerne gis også muligheten til å delta i innsiktsfulle diskusjoner om astronomi og kosmologi.

Kompetanseområder:

 • Kritisk tenkning
 • Kunnskap i handling
 • Kreativitet & problemløsning

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 5

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 27 February 2024 13:00 — 14:00

Timezone: CET

Location:  Online

Target Group:  Undergraduate students, Master students, PhD students, researchers & staff

Host:  Université Paris-Saclay

Language: English

Selection strategy: First come, first served.

Number of participants: No limit.

Certificate/ECTS: Certificate of participation.

Requirements:  There are no prerequisites to join the course. Bachelor, Master, PhD students, academics or administrative staff interested in broadening their knowledge of the history of the universe, should register for the lecture.

 

Registration deadline: 26 February 2024

What’s the history and the content of the Universe? Can we understand the presence and the formation of today’s galaxies? What are 'the enigmatic dark matter' and 'dark energy'? How do we measure them? In this talk, which is part of a series of popular science lectures, Prof. Hervé Dole will review in a simple manner how we envision the history of the Universe, based on a confrontation of theory and observations. He will also present images from recent space missions like Planck, JWST and Euclid.

Popular Science Lectures is an activity aimed at offering an interpretation of science intended for a general audience. These lectures encourage dialogue and exchange of ideas between the teacher-presenter and the audience.

About the speaker

Prof. Hervé Dole is a professor of astrophysics (working at IAS, space astrophysics institute) and vice-president for arts, culture, science and society at Université Paris-Saclay. As a scientist, he is a specialist of galaxy clusters in the early Universe and their infrared radiation as seen from space.

He is involved in European space missions Euclid and Planck, and NASA space missions such as JWST and Spitzer. As university vice-president, he promotes arts and culture at the university for students and colleagues, helps foster prestigious partnerships with the Centre Pompidou, Louvre and Villa Medici, and builds stronger relations between science and society, especially with schools, citizens and media.

Learning objectives:

 • Participants will delve into the rich tapestry of the universe's history through a dynamic interplay of theoretical concepts and observational data.
 • Additionally, they will be granted access to captivating images captured during recent space missions, including those from Planck, JWST, and Euclid.
 • This immersive experience will not only offer a visual journey through the cosmos, but also provide participants with the opportunity to engage in insightful discussions by asking questions.

Competences:

 • Critical thinking
 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving

 

 

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 5.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

When: 27.02.24 kl 13.00–14.00
Where: Nettforedrag
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: Macarena Furque, Université Paris-Saclay
E-boastta: macarena.furque@universite-paris-saclay.fr

Sign me up!
Add to calendar