Illustrasjonsbilde
English flag   

Si ifra!Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
UiTs nødnummer:
776 44 444
Vaktselskap Avarn:
924 49 277 Oppdatert: 22.02.2023

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og et godt studiested. Ved UiT tolereres det ikke at ansatte eller studenter utsettes for slik maktmisbruk.

Hva er seksuell trakassering?
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom (Likestillings- og diskrimineringsloven  § 13).

Seksuell trakassering er uforenlig med et godt arbeids- og læringsmiljø. Det er også uforenlig med UiTs grunnverdier; troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement. UiT skal være et likestilt og inkluderende universitet der personer uansett kjønn og kjønnsuttrykk har like muligheter. For å oppnå det må vi vise respekt for hverandre.

Hvorfor varsle?
Seksuell trakassering er ikke en privatsak. Det kan ødelegge studie- og arbeidssituasjonen. Mange varsler ikke om seksuell trakassering og det er et problem. Kollegaer må ikke snu ryggen til problemet. Det må synliggjøres slik at tiltak kan gjennomføres. Nye studenter og ansatte må slippe å oppleve seksuell trakassering.

Blir du trakassert - hva kan gjøres?

  • Rådfør deg med en person du har tillit til
  • Hvis mulig, snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer
  • Varsle

Dersom du synes det er vanskelig å varsle alene, anbefaler vi at du har med deg en person (venn) som du stoler på. Varsler som mottas vil ikke bli referert noen steder, og vil bli fortrolig behandlet. Se nærmere informasjon om oppfølging av varsler nedenfor.

Ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når de varsler om seksuell trakassering. Dette gjelder både om en selv eller andre blir utsatt for seksuell trakassering. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Varsling kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.Hva er seksuell trakassering?

«Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket. Det som kjennetegner seksuell trakassering er at den er uønsket. Det er den som utsettes for ordene eller handlingen som avgjør hvorvidt den kan aksepteres eller hvorvidt den er krenkende og dermed uønsket». (Commission of the European Communities, 92/131/EEC)

Subjektiv opplevelse ved seksuell trakassering er avgjørende for hvordan hendelsen påvirker livssituasjonen til den som blir utsatt for det. Små kommentarer, tilfeldige blikk og berøring er ikke trakassering i seg selv, men kan oppleves som slik avhengig av personen og omgivelsene. Miljø og kultur har ofte stor betydning, og derfor er det viktig å være ekstra oppmerksom i flerkulturelle miljøer hvor mennesker med ulik bakgrunn arbeider eller studerer i lag. Trakassering er det når en bruker sin posisjon og makt for å oppnå fordeler eller for å undertrykke andre.

Er du i tvil om din oppførsel?

Registrer hvilke reaksjoner din oppførsel vekker. Hadde du forandret din oppførsel hvis din kjæreste, partner eller barn hadde vært i nærheten? Hvordan ville du ha reagert hvis noen oppførte seg slik overfor din egen datter eller sønn?

Myter og fakta

Uttalelser som «seksuell trakassering finnes ikke hos oss» og «jeg kunne godt tenke meg å bli seksuelt trakassert» bidrar til bagatellisering og ufarliggjøring av problemet. Noen tenker at det er andre regler ved sosiale sammenkomster eller «på byen». Men det er det ikke. Undersøkelser viser til at seksuell trakassering finnes i mange former, den kan være bevisst eller ubevisst og med eller uten hensikt. Det er oftest menn i overordnet posisjon som utnytter sin status for å kreve seksuell oppmerksomhet fra kvinnelige studenter eller kvinner i lavere stilling. Seksuell trakassering kan ha negativ betydning for studieprogresjon eller karriereutvikling for de som blir utsatt for det.

Lederens ansvar

Enhver leder skal behandle en sak om seksuell trakassering så snart hun/han har fått kjennskap til den. Lederen skal sørge for at trakasseringen opphører. Saken skal behandles konfidensielt, og håndteringen skal skje i samråd med den som er trakassert.

Blir du trakassert – gjør slik:

  • Rådfør deg med en person du har tillit til
  • Hvis mulig, snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer
  • Varsle (se neste side)
  • Hvis du klarer det: Si ifra! Konfronter personen direkte!

Dersom du synes det er vanskelig å varsle anbefaler vi at du har med deg en person (venn eller venninne) som du stoler på. Varsler som mottas behandles fortrolig og vil ikke bli referert noen steder.

Hvorfor varsle?

Seksuell trakassering er ikke en privatsak. Det forsurer arbeidsmiljøet og kan ødelegge studie[1]og arbeidssituasjonen. Det er et problem at mange ikke varsler om seksuell trakassering. Grunn kan være at kurset er ferdig eller at man har fått ny jobb. Kollegaer må ikke snu ryggen til problemet. Det må synliggjøres slik at tiltak kan gjennomføres. Nye studenter og ansatte skal slippe å oppleve seksuell trakassering.

Oppfølging av varsling om seksuell trakassering

Varslingssaker om seksuell trakassering behandles på en god og forsvarlig måte og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler. Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig.

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen ulempe eller negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell trakassering eller annen uakseptabel adferd fra ansatte eller studenter. Universitetsledelsen ønsker et godt arbeids- og læringsmiljø ved UiT.Oppdatert: 17.01.2023

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Studentombud Torill Varberg, telefon: +47 977 13 040, e-post: studentombudet@uit.no
Studentrådgivning, telefon: +47 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no
Studentpresten Franziska Förster, telefon: +47 41 19 97 97, e-post: franziska.forster@uit.no

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder eller dekan/direktør ved fakultetet.
Stabsdirektør Julia Holte Sempler, telefon: +47 77 64 68 18, e-post: julia.sempler@uit.no,
seniorrådgiver Verena Woltering, telefon: +47 77 66 05 61, e-post: verena.woltering@uit.no,
eller faggruppeleder Øyvind Hjuring Mikalsen, telefon: +47 77 64 92 58, epost oyvind.h.mikalsen@uit.no

Oppfølging av varsel om seksuell trakassering

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. Nærmere beskrivelse av oppfølgingsrutiner finnes i Retningslinje for håndtering av varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter.

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig.Oppdatert: 03.06.2024

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

  • Verneombud ved UiT
  • Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no
  • Tillitsvalgte
  • Nærmeste leder eller leder høyere opp i organisasjonen
  • UiTs angitte kontaktpersoner, se nedenfor

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder, dekan eller direktør ved fakultetet/enheten

Stabsdirektør Julia Holte Sempler, telefon: +47 77 64 68 17, e-post: julia.sempler@uit.no

Jurister hos universitetsledelsen:

eller personal- og organisasjonssjef Elisabeth Westad, telefon: +47 77 64 62 61, e-post: elisabeth.westad@uit.no

 

Oppfølging av varsel om seksuell trakassering

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. Nærmere beskrivelse av oppfølgingsrutiner finnes i retningslinjer.

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig. Oppdatert: 12.12.2023

UiTs ph.d.-kandidater har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiT.

  • Ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for ansatte.
  • Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for studenter.
  • Ph.d.-kandidater kan også varsle via verneombudet eller tillitsvalgt.


Oppdatert: 15.02.2023

Mobbing og trakassering er uforenlig med et godt arbeids- og læringsmiljø. Ved UiT er det nulltoleranse for slik maktmisbruk.

Hva er trakassering og mobbing?

Ifølge Arbeidstilsynet er de viktigste kjennetegnene ved trakassering at atferden er uønsket, uoppfordret og enveis. Trakassering kan både være enkelthendelser og hendelser som skjer gjentatte ganger. Hvis de negative og krenkende handlingene skjer systematisk og gjentas over tid, dreier det seg om mobbing, som er en form for trakassering. Eksempler på mobbing er å baksnakke og spre rykter, overse noen i en sosial situasjon, utfryse og isolere noen, holde tilbake informasjon, fleipe med noen på en vedvarende negativ måte, underkjenne noens faglige innsats og kvalifikasjoner.

Blir du mobbet eller trakassert - hva kan gjøres?

  • Rådfør deg med en person du har tillit til
  • Hvis mulig, snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer
  • Varsle

Dersom du synes det er vanskelig å varsle alene, anbefaler vi at du har med deg en person (venn eller venninne) som du stoler på. Varsler som mottas vil ikke bli referert noen steder, og vil bli fortrolig behandlet. Se nærmere informasjon om oppfølging av varsler nedenfor.

Ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når de varsler. Dette gjelder både om en selv eller andre blir utsatt for diskriminering eller mobbing. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Varsling kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte. Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Studentombud Torill Varberg, telefon: +47 977 13 040, e-post: studentombudet@uit.no
Studentrådgivning, telefon: +47 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no
Studentpresten Franziska Förster, e-post: franziska.forster@uit.no

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder eller dekan/direktør ved fakultetet.
Stabsdirektør Julia Holte Sempler, telefon: +47 77 64 68 17, e-post: julia.sempler@uit.no
seniorrådgiver Verena Woltering, telefon: +47 77 66 05 61, e-post: verena.woltering@uit.no,
eller faggruppeleder Øyvind Hjuring Mikalsen, telefon: +47 77 64 92 58, epost oyvind.h.mikalsen@uit.no

Oppfølging av varsel

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. Nærmere beskrivelse av oppfølgingsrutiner finnes i Retningslinje for håndtering av varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter.

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig.Oppdatert: 13.10.2023

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

  • Verneombud ved UiT
  • Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no
  • Tillitsvalgte
  • Nærmeste leder eller leder høyere opp i organisasjonen
  • UiTs angitte kontaktpersoner, se nedenfor

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder, dekan eller direktør ved fakultetet/enheten

Stabsdirektør Julia Holte Sempler, telefon: +47 77 64 68 17, e-post: julia.sempler@uit.no

Jurister hos universitetsledelsen:

eller personal- og organisasjonssjef Elisabeth Westad, telefon: +47 77 64 62 61, e-post: elisabeth.westad@uit.no

 

Oppfølging av varsel

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. 

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig. Oppdatert: 12.12.2023

UiTs ph.d.-kandidater har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiT.

  • Ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for ansatte.
  • Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for studenter.
  • Ph.d.-kandidater kan også varsle via verneombudet eller tillitsvalgt.

 Oppdatert: 15.02.2023

UiT Norges arktiske universitet skal tilrettelegge best mulig for at ansatte, studenter og andre berørte velger å si ifra om kritikkverdige forhold.

Arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Studenter har rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved institusjonen jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 b.

UiT har følgende grunnprinsipper for håndtering av varslinger:

  • Alle henvendelser skal tas alvorlig
  • Varslers identitet er en fortrolig opplysning – Varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som absolutt er nødvendig for den videre saksbehandlingen
  • Anonyme varslinger skal behandles
  • Anonyme kilder kan være like mye verdt som åpne kilder
  • Valg av varslingsmåte skal ikke ha betydning for hvordan varslingen håndteres
  • Varslingssaken skal behandles konfidensielt
  • Varslingssaken skal gis en objektiv vurdering
  • Krav om habilitet for de som behandler saken
  • Ansatte skal kunne varsle uten frykt for konsekvenser
  • Saksansvarlig skal sørge for at det foretas nærmere undersøkelser av påstandene om de kritikkverdige forholdene snarest mulig.
  • Varslere skal få tilbakemelding innen rimelig tid

Begrepet "kritikkverdige forhold" skal forstås bredt. Det omfatter for det første forhold som er i strid med lov, forskrift eller andre rettsregler. Det omfatter også brudd på skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold som omfattes av dette er blant annet:

  • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav. Dette gjelder for eksempel mobbing, trakassering, rusmisbruk og dårlig arbeidsmilljø
  • Utilbørlig lederadferd
  • Uforsvarlig læringsmiljø for studenter
  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • Uforsvarlig saksbehandling
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hvorfor varsle?

Ansattes og studenters rett til å varsle må sees i sammenheng med UiTs arbeid for et trygt og godt ytringsklima. Det skal være så enkelt og så lite belastende som mulig å si ifra om kritikkverdige forhold eller hevde kontroversielle synspunkter. Åpenhet kan bidra til å unngå at kritikkverdige forhold oppstår, senke terskelen for intern kritikk og avdekke kritikkverdig praksis.

UiT ønsker å forebygge og rette opp i eventuelle kritikkverdige forhold i virksomheten. Det vil være både i UiTs, ansattes og allmennhetens interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket. Varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. Vi oppfordrer derfor ansatte, studenter og andre berørte til å varsle om kritikkverdige forhold i vår virksomhet.

Når varsle?

Ansatte og studenter velger i utgangspunktet når de ønsker å varsle. UiT oppfordrer ansatte og studenter til å varsle snarest mulig. Dette er både for at løpende kritikkverdige forhold bringes til opphør så raskt som mulig, og også for at det er lettere å undersøke et varsel som gis kort tid etter at et kritikkverdig forhold har inntruffet.

Hvordan varsle?

Du finner nærmere informasjon om fremgangsmåte for varsling nedenfor. UiT har I 2022 fastsatt retningslinjer for varsling som gir utdypende informasjon. Infomation in English see here.

Varsleres vern

Det er etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4 forbud mot gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler. Det er etter universitets- og høyskoleloven § 4-3 b forbud mot gjengjeldelse mot student som varsler. Med gjengjeldelse menes enhver usaklig handling, praksis eller unnlatelse, som har karakter av straff eller sanksjon, og som er som følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Studentombud Torill Varberg, telefon +47 977 13 040, e-post studentombudet@uit.no
Studentrådgivning, telefon: 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no
Studentpresten Franziska Förster, e-post: franziska.forster@uit.no

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder eller dekan/direktør ved fakultetet.
Stabsdirektør Julia Holte Sempler, telefon +47 77 64 68 17, e-post julia.sempler@uit.no
seniorrådgiver 
Verena Woltering, telefon: +47 77 66 05 61, e-post: verena.woltering@uit.no,
eller faggruppeleder Øyvind Hjuring Mikalsen, telefon 77 64 92 58, e-post oyvind.h.mikalsen@uit.no

Vern av den som varsler

Det er etter universitets- og høyskoleloven § 4-3 b forbud mot gjengjeldelse mot student som varsler. Med gjengjeldelse menes enhver usaklig handling, praksis eller unnlatelse, som har karakter av straff eller sanksjon, og som er som følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.Oppdatert: 13.10.2023

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

  • Verneombud ved UiT
  • Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no
  • Tillitsvalgte
  • Nærmeste leder eller leder høyere opp i organisasjonen
  • UiTs angitte kontaktpersoner, se nedenfor

Vil du varsle kan du kontakte:

Vern av den som varsler

Det er etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4 forbud mot gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler.  Med gjengjeldelse menes enhver usaklig handling, praksis eller unnlatelse, som har karakter av straff eller sanksjon, og som er som følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.Oppdatert: 12.12.2023

UiTs ph.d.-kandidater har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiT.

  • Ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for ansatte.
  • Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for studenter.
  • Ph.d.-kandidater kan også varsle via verneombudet eller tillitsvalgt.


Oppdatert: 15.02.2023

Har du positive eller negative tilbakemeldinger om studiekvaliteten ved UiT? Si ifra!

For at UiT skal kunne opprettholde og forbedre studiene, trenger vi tilbakemeldinger på hvordan du som student opplever studiekvaliteten og læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding i forbindelse med evaluering av emner og studieprogram eller ved å ta kontakt med leder for studieprogrammet, instituttet eller fakultetet. Dersom du ikke ønsker å kontakte noen av instansene direkte kan du si ifra her.

Si ifra om du ønsker forbedringer

Si ifra dersom du mener det er forhold tilknytta studiene som du mener bør forbedres. Det kan for eksempel være svikt knyttet til sosialt eller fysisk læringsmiljø, kvaliteten i undervisninga og læringsaktivitetene, administreringa av studiene osv.

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til verena.woltering@uit.no eller oyvind.h.mikalsen@uit.no.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF) er mottaker av din henvendelse. Din henvendelse vil kun bli lest av sekretariatet for Læringsmiljøutvalget. Dersom du ønsker at FUF skal holde deg anonym i den videre oppfølging av saken, så vil de gjøre det.

Si ifra om du er fornøyd

Gi positive tilbakemeldinger på det du synes fungerer godt. Synes du undervisninga er  god? Opplever du studiet som lærerikt og utviklende? Har du et godt læringsmiljø?

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til verena.woltering@uit.no eller oyvind.h.mikalsen@uit.no.

 Ekstremisering (også kalt radikalisering) er prosessene der en person eller et miljø aksepterer anti-demokratiske virkemidler, diskriminering, brudd på menneskeretter eller bruk av vold for å nå religiøse, ideologiske eller politiske mål. (fra Sikresiden.no)

sikresiden.no finner du informasjon om:  

  • Hva ekstremisering/radikalisering er? 
  • Hvordan du kan si i fra ved bekymring
  • e-læringsleksjoner der du kan lære mer om ekstremismisme

 Her er Regjeringens sider om radikalisering og voldelig ekstremisme.Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når gir beskjed om kritikkverdige forhold. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

Dersom du er student, kan du si i fra til:Oppdatert: 13.10.2022

Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når gir beskjed om kritikkverdige forhold. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

Dersom du er ansatt, kan du si i fra til:

  • Du kan kontakte politi på 02800 (hele døgnet)
  • UiTs døgnkontinuerlige beredskapstelefon 776 44444


Oppdatert: 12.12.2023

Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når gir beskjed om kritikkverdige forhold. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

Er du ph.d.-kandidater og skal varsle om kritikkverdige forhold, følg veiviseren for studenter hvis du ikke er ansatt ved UiT, og veiledningen for ansatte hvis du er ansatt.Oppdatert: 15.02.2023

Aktiv oppfølging av etikk i arbeid og samarbeid er viktig for UiT.

Se retninglinjer for håndtering av forskningsetiske spørsmål

See Guidelines for processing of questions regarding research ethics at UiT the Arctic University of Norway

Finn informasjon om varsling av forskningsetiske forhold i Etikkportalen UiT

Du kan sende melding om mistanke om brudd på forskningsetiske retningslinjer til:Har du datatrøbbel? Fungerer ikke programvaren, mangler lyden eller forsvant lyden? Finn ut mer hos UiTs Orakel-tjeneste

Fungerer ikke nøkkelen eller er tilgangskortet ditt gått ut? Finn mer informasjon her.

Vet du, eller mistenker du at informasjon er kommet på avveie? Si fra her så raskt som mulig.

Er det lyspærer som ikke fungerer, dårlig luft eller temperatur? Send melding til Teknisk drift om bygg, rom og innemiljø via skjema i selvbetjeningsportalen (TOPdesk).

Ved behov for ekstraordinært renhold eller tilbakemeldinger om renhold kan du benytte dette skjemaet (TOPdesk).

sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.HMS-avvik er uønskede hendelser og forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, som: 

  • Avvik ved at krav fastsatt i HMS-lovgivninga eller HMS-regelverk, ikke er fulgt
  • Arbeidsrelatert hendelse som kunne ført til mén eller redusert helse eller skader på menneske, miljø eller materiell (nestenulykke) 
  • Arbeidsrelatert hendelse der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall (personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø

Ansatte skal melde HMS-avvik elektronisk via www.kunnskapscim.no/uit

  • Velg modus "Normal"
  • Klikk "Logg inn"
  • Utfør to-faktor pålogging med tilsendt engangspassord
  • Klikk på ikonet "Melding av HMS-avvik"
  • Fyll ut skjemaet etter anvisningen 

Studenter skal melde HMS-avvik via foreleser, veileder, studieprogramleder eller studiekonsulent.

 Mer informasjon i UiTs digitale HMS-håndbok (krever feide-innlogging).

 UiTs retningslinjer for varsling
Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
UiTs nødnummer:
776 44 444
Vaktselskap Avarn:
924 49 277