vår 2024
ARK-1021 Arkeologisk utgravning - 5 stp

Emnetype

Sommerkurs/valgemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Det kreves at man har gjennomført ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn og ARK-1014 Hva er arkeologi?

Det er også anbefalt å ha gjennomført emnene ARK-1006 Arkeologisk metode I og ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-1011 Arkeologi feltkurs. Utgraving 5 stp

Innhold

Mye av arkeologiens data stammer fra utgravninger, hvor man både finner gjenstander, men også rester etter fortidige hus, graver eller andre typer anlegg. Dessuten samles det inn prøver til ulike typer av analyser, som for eksempel datering. På dette emnet lærer du, gjennom praktisk deltakelse, grunnlaget for de viktigste elementer i gjennomføringen av arkeologisk utgravningsarbeid. Her gjennomgås alle de ulike faser av selve utgravningen fra beslutninger om hvor og hvordan man skal grave til hvordan man skal dokumentere funnene. Det vil bli undervist både i elementær og digital innmåling og dokumentasjon.

Det blir undervist i bl.a.:

 • Opprettelse av koordinatsystem og avsetting av utgravningsfelt
 • Utgravning i felt
 • Registrering av funn i felt/utgravning i 3 dimensjoner.
 • Digital innmåling (totalstasjon og GPS) av funn og strukturer mot databasesystemet Intrasis
 • Fotografering
 • Fototeknikk for 3D-dokumentasjon ved hjelp av fotogrammetri
 • Flatetegning
 • Profiltegning

Recommended prerequisites

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • kunnskap om ulike metoder for utgravning samt dokumentasjon av funn og strukturer
 • innsikt i hvordan det arkeologiske datamateriale fremskaffes

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre grunnleggende dokumentasjonsprosedyrer
 • identifisere funn under utgravning
 • fungere som feltassistent i et større team og ha evne til kritisk vurdering av arkeologisk empiri

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

For å kunne delta på emnet må du i løpet av semesteret ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Emnet gis hver sommer som et to ukers intensivkurs. Man må være forberedt på at kurset kan være lagt til lokaliteter langt fra UiT.

Studentene samles til et intensivt kurs med forelesninger og praktiske øvelser i utgravning, oppmåling, dokumentasjon og funnbehandling.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.06.2024 09:00 (Utlevering)
28.06.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

HMS-0501 Godkjent – ikke godkjent
HMS-0502 Godkjent – ikke godkjent
HMS-0503 Godkjent – ikke godkjent
Feltdagbok Godkjent – ikke godkjent
Feltkurs Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

More info about the coursework requirements

Gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Studenten skal i løpet av kurset skrive en feltdagbok på 4-5 sider (1500-1800 ord), hvor det reflekteres over metoder, funn og tolkninger.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk.

Gyldig fravær, for eksempel pga. sykdom, må ikke overstige 2 dager av undervisningen. Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.


Re-sit examination

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic