vår 2024
ARK-2029 Mellom søppel og kulturarv: introduksjon til samtidsarkeologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er valgfritt i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 2. eller 3. studieår.

Det passer som valgemne i sosiologi, sosialantropologi, historie, samfunnsplanlegging, kunstvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Arkeologi er tradisjonelt forbundet med studie av fjern fortid. Samtidsarkeologien vender blikket mot vår egen tid og den nære fortid, og undersøker hvordan studiet av moderne ting, søppel og ruiner kan bidra til ny kunnskap. Forskningsfeltet oppsto i USA på 1970-tallet og er i dag det kanskje raskest voksende i arkeologifaget. Dette emnet tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i samtidsarkeologiske problemstillinger, arbeidsmåter og teori.

I løpet av kurset vil studentene få kunnskap om sentrale samtidsarkeologiske perspektiv og forskningsbidrag. Dette omfatter blant annet hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til å utvide og problematisere samfunnsfaglige forståelser av sosiale og kulturelle forhold. Kurset tar også opp forhold vedrørende problematisk og marginalisert kulturarv, og gir innsikt i debatter vedrørende kulturarvens estetisering og verdisetting.

Kurset gir kjennskap til samtidsarkeologisk forskningsmateriale, som forbruksvarer, søppel/avfall, ruiner og krigsminner. Det presenterer ulike perspektiv og metoder for å forstå og analysere dette materialet.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • Bred kunnskap om framveksten av det samtidsarkeologiske forskningsfeltet internasjonalt og i Norden
 • Innsikt i sentrale samtidsarkeologiske problemstillinger og teoretiske perspektiv, og deres sammenheng med øvrig arkeologisk og kulturfaglig teoriutvikling
 • Bred kunnskap om hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til ny kunnskap om samtid og nær fortid
 • Forståelse av hverdagens materialitet og tingenes betydning for sosialt vedlikehold, taus kunnskap og erindring
 • Innsikt i og forståelse av problematikk og debatter knyttet til moderne ruiners tvetydighet i skjæringsfeltet mellom forsøpling og kulturarv
 • Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til problematisk og marginalisert kulturarv
 • Innsikt i tema knyttet til ruiner og ruinering som populærkulturelt interessefelt (fotografi, kunst, «urban exploration»)
 • Forståelse av hvordan samtidsarkeologiske perspektiv kan bidra til arkeologisk og kulturfaglig teoriutvikling og fortolkning mer generelt

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Problematisere og utvide samtidsforståelser med henvisning til modernitetens ting og etterlatenskaper
 • Kritisk vurdere problemstillinger knyttet til moderne ruinering, forsøpling, estetikk og kulturarv
 • Ha ferdigheter i samtidsarkeologiske teorier og metoder som kan danne grunnlag for videre studier og spesialisering innen feltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer med forelesning og seminarer, samt en ekskursjon i Tromsø-området.

Forelesningene gir studentene en grunnleggende innføring i samtidsarkeologiens framvekst, samt en bred oversikt over sentrale perspektiv og problemstillinger i dagens samtidsarkeologiske forskning. Seminarene skal gi studentene erfaring i å diskutere faglige spørsmål med utgangpunkt i disse perspektivene. Ekskursjonen gjør studentene kjent med moderne ruiner/kulturarv, og brukes som grunnlag for å eksemplifisere perspektiv fra undervisningen og til en utvidet forståelse av samtidsarkeologiske tilnærminger.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 19.04.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

More info about the coursework requirements

2 skriftlige innleveringer.

Oppgavene leveres til nærmere angitte frister i løpet av semesteret.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.


More info about the portfolio

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på 4-5 sider (ca. 1500 ord) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.


Re-sit examination

Dersom de skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.
 • Earlier years and semesters for this topic