høst 2023
KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere - 10 stp

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalt forkunnskapskrav: Matematikk R1 (S1+S2) + kjemi 1.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi 8 stp

Innhold

Kjemi studerer oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:

 • Atomer og molekyler
 • Støkiometri og reaksjonsligninger
 • Gassers egenskaper
 • Energi og kjemisk termodynamikk
 • Kvanteteori, elektronstruktur og kjemisk periodisitet
 • Kjemisk binding og molekylform
 • Intermolekylære krefter og fasetilstander
 • Kjemisk kinetikk og likevekt
 • Syrer og baser, titrering og buffere
 • Løselighet og løselighetsprodukt
 • Redokskjemi og elektrokjemi

Hva lærer du

Etter kurset kan studenten

Kunnskap

 • kjenne igjen løsningsreaksjoner, fellingsreaksjoner, syre-basereaksjoner og redoksreaksjoner 
 • forklare dannelse av kovalente bindinger ut fra orbitaloverlapp og rangere kovalente bindinger etter bindingsstyrke, bindingslengde og bindingspolaritet 
 • identifisere intermolekylære krefter mellom enkle forbindelser i løsninger og i biomolekyler 
 • kjenne igjen sterke og svake syrer og baser og forutsi om saltløsninger blir sur, nøytral eller basisk 
 • forklare hva en buffer er, hvordan de lages, hvordan de fungerer og hvordan syre-baseindikatorer fungerer 

Ferdigheter 

 • bestemme om et salt er løselig i vann og om to løsninger gir utfelling ved blanding 
 • bestemme oksidasjonstall på forbindelser, bestemme om en reaksjon er en redoksreaksjon og avgjøre om en redoksreaksjon er spontan
 • identifisere oksidasjonsmiddel og reduksjonsmiddel i en redoksreaksjon 
 • skrive og balansere reaksjonsligninger for kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger 
 • tegne formen på s-, p- og d-orbitaler og bestemme kvantetall for orbitaler og elektroner 
 • skrive elektronkonfigurasjon til atomer og ioner 
 • rangere grunnstoff etter kjemiske og fysiske egenskaper som atomstørrelse, ioniseringsenergi og elektronegativitet ut fra trender i periodesystemet 
 • rangere ioner etter økende ionestørrelse og salter etter økende gitterenergi ut fra ioneladning og ionestørrelse 
 • forutsi form på molekyler og fleratomiske ioner, bestemme vinkler for typiske molekylformer og hybridiseringer og bestemme om et molekyl eller fleratomisk ion har et dipolmoment ut fra bindingspolaritet og molekylform 
 • tegne strukturformel, lewisstruktur og tredimensjonal molekylform for enkle molekyler og fleratomiske ioner 
 • rangere molekyler etter økende kokepunkt ut fra type og styrke av intermolekylære krefter 
 • tegne hydrogenbindinger i enkle molekyler og biomolekyler
 • sette opp og regne med hastighetslover, uttrykk for reaksjonshastighet og ulike likevektsuttrykk 
 • finne reaksjonsorden og hastighetskonstanten for en reaksjon fra tabeller og figurer 
 • regne med integrerte hastighetslover for nullte-, første- og andre-ordens reaksjoner og mer halveringstid for første-ordens reaksjoner 
 • avgjøre om en reaksjon er i likevekt og forutsi effekten av ulike påvirkninger på likevekten 
 • rangere syrer og baser etter økende styrke 
 • utføre beregninger med pH for ulike systemer som syre-baselikevekter og buffere 
 • forutsi og beregne entalpi- og entropiendringer for fysiske prosesser og kjemiske reaksjoner 
 • utføre beregninger med likevektskonstanten, Gibbs frie energi og cellepotensiale og sammenheng mellom disse 
 • utføre beregninger ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og ligninger som ideellgassloven og Arrhenius' ligning 
 • tegne og hente ut informasjon fra figurer som beskriver kjemiske reaksjoner og fysiske prosesser som oppvarmingskurver og titreringskurver 

Generell kompetanse 

 • formidle faglige begrep og teorier både skriftlig og muntlig
 • reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til kjemi og naturfag som skolefag
 • benytte og reflektere over ulike læringsstrategier som distribuert øvelse og testing

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger.  

Emnet går kun på høsten. Omfang av undervisning: 

 • Nettbasert fellesundervisning: 2-3 timer i uka (14 uker), tentativt mandag 10:15-12:00 og tirsdag 14:15-15:00
 • Nettbasert seminarundervisning: 2 timer i uka (14 uker)
 • Desentraliserte samlinger: 2-3 fysiske samlinger

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 2-3 desentraliserte samlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 06.12.2023 (Utlevering)
08.12.2023 23:59 (Innlevering)
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Digitale mestringsprøver og innleveringer i Canvas Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

More info about the coursework requirements

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt i det aktuelle semesteret: 

Bestått alle digitale mestringsprøver og innleveringer på Canvas inneværende semester. 


Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic