høst 2022
MAS-2805 Ingeniørpraksis i bedrift - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Forkunnskapskrav: Gjennomført 1. og 2. årskurs Bachelor Ingeniør-studium.

Anbefalte forkunnskapskrav: Bestått min. 90 stp. fra 1. og 2. årskurs.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAS-2804 Praksisprosjekt 5 stp

Innhold

Innhold Under praksisperioden skal studenten arbeide med en eller flere av følgende aktiviteter: Konstruksjon Produksjonsteknikk/vedlikeholdsteknikk Planlegging og oppfølging (produksjonsstyring) Kvalitetsstyring/HMS.

Videre skal studenten føre dagbok under praksisperioden. Praksisprosjektet gjennomføres med 3 ukers praksis i løpet av sommer/høst i en bedrift. Det skal være ingeniørmessige arbeidsoppgaver. Det skal leveres en Rapport samt et blogginnlegg.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Gjennom praksisperioden skal studenten få en innsikt og praksis i ingeniørmessige yrkesferdigheter innen konstruksjon, produksjon/vedlikehold eller teknologiledelse samt innblikk i organiseringen/styring av bedriften inklusiv kvalitetsstyring/HMS.

Kandidaten skal få kunnskap om prosjektstyring, relevant faglig innhold og produkt utvikling i forhold til valgt fordypning.

Ferdigheter:

Parter og ansvarsområder.

Praksisprosjekt skal gi studentene en praktisk forståelse av den totale virksomhet som forgår i en produksjonsbedrift eller et ingeniørfirma og den rolle de forskjel­lige parter i konstruksjon og/eller produksjon spiller i denne prosessen.

Organisering og styring av produksjonen.

Praksisprosjekt skal gi innsyn i hvordan en bedrift organiseres og styres, og hvilke holdninger som gjør seg gjeldende innenfor de enkelte ledd i organisasjonen, fra produksjonsarbeideren, formannen og ingeniøren til ledelsen på hovedkontoret eller tilsvarende i annen organisasjon.

Yrkeserfaring.

Praksisprosjekt skal gi praktisk erfaring fra den hverdag som knytter seg til jobben som henholdsvis ingeniør og leder.

Produksjonsteknikk.

Praksisprosjekt skal gi praktisk innsikt i noen av de arbeidsteknikker og tekniske/produksjonstekniske hjelpemidler som brukes i bedriften i dag.

Arbeidsmiljø.

Praksisprosjekt skal gi innsikt i arbeidsmiljøet i en bedrift og arbeidsstokkens og ledelsens forhold til organisasjonens rolle, helse, miljø og sikkerhet, vernearbeid, lønnssystemer, kvalitet og medbestemmelse

Kompetanse:

Praksisperioden skal gi studentene forståelse av ingeniørmessige oppgaver som foregår i en industribedrift eller i et ingeniørfirma. I tillegg skal studenten forstå den rolle de forskjellige parter i tilknytning til produksjon og/eller konstruksjon spiller i denne prosessen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Direkte deltakelse i bedriftens løpende arbeidsoppgaver.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Midtveis Statusrapport Godkjent – ikke godkjent
Blogg innlegg Godkjent – ikke godkjent
Oppsummering sluttrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

More info about the coursework requirements

  • Midtveis i praksisperioden skal studenten sende inn en statusrapport (1 A-4 side), som forteller status så langt; dvs. info. om bedriften, hva studenten selv har vært med på etc. Statusrapporten går kun til faglærer (evt. også instituttleder).
  • Et "blogg-innlegg", et innlegg som skal legges ut på hjemmesiden til Institutt for Industriell Teknologi". Innlegget skal være på ca. 1/2 A-4 side, og skal fortelle litt om erfaring/opplevelse så langt, gjerne med et bilde.

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic