vår 2022
PFF-5017 Praksis del 2- Praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Opptakskrav

PPU del 1 emner i pedaogikk, praksis og fagdidaktikk

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og elever med spesielle behov.

I denne perioden skal studentene gjennomføre og dokumentere et FoU arbeid med vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi. Der det ligger til rette for det kan dette inngå som en del av skolens FoU aktivitet.

I tillegg vil det bli lagt vekt på skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Yrkesetiske problemstillinger vil også inngå, og særlig i tilknytning til organisasjonskulturelle og forskningsetiske spørsmål.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

 • inngående, erfaringsbasert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • erfaringsbasert kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • kunnskap om skolen som institusjon og ledelse av den
 • kunnskap om bruk av skolens fysiske, sosiale og kulturelle omgivelser i egen undervisningspraksis
 • kunnskap om skolens samarbeid med foreldre og andre instanser
 • erfaringsbasert kunnskap om aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi for skoleutvikling
 • kunnskap om praksisskolens FoU virksomhet

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis
 • begrunne og anvende et bredt utvalg arbeidsmetoder
 • begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier og bruke disse aktivt i veiledning og samhandling med elevene
 • kan vurdere om eleven har tilstrekkelig utbytte av opplæringen
 • samarbeide med praksislærere, andre lærere og ledelsen om undervisningen og delta aktivt i profesjonsfellesskapet
 • bygge relasjoner til elever og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 

Kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere eget lærerarbeid på en selvstendig måte i samsvar med skolens læreplaner, lov- og verdigrunnlag med særlig vekt på variasjon og tilpasning
 • utforme, gjennomføre og rapportere eget FoU arbeid
 • bygge gode relasjoner og kan kommunisere godt med elever og kolleger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på relevante møter og læreraktiviteter
 • utarbeidet planer for undervisningsøkter som grunnlag for løpende veiledning
 • levert planleggingsdokument før praksisbesøk fra universitetslærer
 • gjennomført et aksjonslæringsprosjekt inkludert datainnsamling

 

Praksis vurderes av en kommisjon som består av rektor ved praksisskolen, praksislærere og universitetslærer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.


 • Earlier years and semesters for this topic