vår 2022
PRO-2607 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Kjemiteknikk

 • Utledning av balanselikninger
 • Massebalansen med reaksjon
 • Energibalansen
 • Kjemisk reaksjonsteknikk 
 • Prosessdynamikk
 • Prosessdesign

Statistisk prosesskontroll

 • Prosessforståelse
 • Prosessvariasjon
 • Prosesskontroll
 • Prosesskapabilitet
 • Prosessforbedring
 • Test av hypoteser
 • Forsøksdesign


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kjemiteknikk

 Emnet skal gi kandidaten kunnskap om fagområdene innenfor prosesskjemien. Disse er

 • De kjemiske fremstillingsmetodene for stoffene. Dette området blir også kalt kjemisk teknologi, på engelsk «unit processes». Det omfatter arbeidet med å gjennomføre kjemiske reaksjoner i teknisk målestokk, med de apparater og under de betingelser som er nødvendige.
 • Den kjemiske produksjonsteknikken. Dette området omfatter de enkelte trinnene i prosessen, altså enhetsoperasjonene, på engelsk «unit operations». Dette er operasjoner som er nødvendige for å kunne gjennomføre en kjemisk produksjonsprosess. Til disse enhetsoperasjonene hører for eksempel knusing, oppvarming eller avkjøling, blanding og utskilling. Ved disse operasjonene foregår det som regel ingen kjemiske endringer. Når det snakkes om enhetsoperasjoner, dreier det seg om fysikalske operasjoner.
 • Apparater og maskiner. Dette fagområdet beskriver og gjør rede for apparater og maskiner som er nødvendige for å gjennomføre kjemiske reaksjoner og enhetsoperasjoner.

Statistisk prosesskontroll

 • Emnet etablerer grunnleggende kunnskaper om og forståelse for praktisk anvendelse av statistiske metoder for å beskrive, overvåke, styre og optimalisere prosesser.
 • Studenten lærer hvordan slike metoder benyttes for å forbedre produkters kvalitet og prosessytelser hos virksomheter og hvordan prosessforsøk designes.

Ferdigheter:

Kjemiteknikk

 • Kandidaten skal kunne beskrive og analysere prosesser og enhetsoperasjoner i forskjellige produksjonsprosesser og beskrive kjemitekniske anvendelser ut ifra sin forståelse av de aktuelle kjemiske og fysikalske prinsippene.

Statistisk prosesskontroll

 • Kandidaten skal kunne bruke dataverktøy for statistisk prosesskontroll på et nivå som tilsvarer «Six sigma green belt», og kunne gjennomføre prosessdrevne prosjekter med definisjon, måling, analyse, forbedring og kontroll.

Generellkompetanse:

Kjemiteknikk

 • Kandidaten skal ha kunnskap om kjemiske og fysikalske prinsippers betydning for en produksjonsprosess i forhold til material-, og energieffektivitet og potensialet for optimalisering. 

Statistisk prosesskontroll

 • Kandidaten skal ha forståelse for hvor betydningsfull statistisk prosesskontroll er innen moderne produksjon og hvordan statistisk prosesskontroll benyttes i praksis. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, innspilte demoer, individuelle øvinger og gruppeøvinger i klasserom eller lab.

Eksamen

Arbeidskrav

Fire (4) innleveringsoppgaver som alle må være godkjent for å få eksamensrett.

Eksamen og vurdering

Skriftlig fem (5) timers eksamen under oppsyn. Eksamen teller 100 % for karakterfastsettelsen.

Karakter: Bokstavskarakter A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


 • Earlier years and semesters for this topic