vår 2022
PRO-2613 Innføring i prosessteknologi - 5 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess 5 stp

Innhold

 • Gjennomgang av regional og nasjonal prosessindustri og ulike typer prosesser som er vanlig forekommende innen, f.eks. olje- og gass, metall- og mineral-, meieri/bryggeri- og treforedlingsindustri  
 • Grunnleggende begreper innen kjemi og basisemner i kjemiteknikk
 • Utvalg av enhetsoperasjoner i kjemiteknikk (prosessteknikk) - f.eks. innen partikkelteknologi (statistisk fordeling, gravitasjonsseparatoren, sedimentering), varmeoverføring (Fouriers lov, Newtons avkjølingslov, varmevekslere), mekanisk energibalanse (rotasjonsseparatoren, viskositet, indre strømning i rør og Fanning friksjonsfaktor), enhets - og dimensjonsanalyse (SI/Imperial)


Recommended prerequisites

TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse 

 • Kjennskap til norsk prosessindustri 
 • Grunnleggende kunnskap om prinsipper innen industriell prosessering av råvarer, enkel prosessregulering og  instrumentering, spesielt innen petroleumsindustri (gass, olje), mineral & metall og kjemiprosessering   
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper innen kjemi- og prosessteknikk: Masse- og energibalanser, viktige kjemitekniske eller industrielle enhetsoperasjoner, oppbygging av en prosess, samt kjemiteknisk analyse (dimensjonsanalyse SI/Imperial-systemene)

Ferdigheter 

 • Skal kunne forklare forskjellige industrielle prosesser innen, f.eks olje- og gass, metall- og mineral, meieri/bryggeri- og treforedlingsindustri. 
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport/laboratorierapport.   
 • Skal kunne bruke vanlige matematiske metoder for å løse problemstillinger, fra det enkle og opp til mer sammensatte beregningsoppgaver (f.eks. ved bruk av regneark på PC)

Generell kompetanse 

 • Ha forståelse for den sekvensielle oppbyggingen av en industriell prosess (kvalitativt og kvantitativt)
 • Ha forståelse for at ytre miljø-, og andre faktorer kan innvirke på valg av instrumentering 
 • Ha forståelse for prosessindustriens kvantitative grunnlag og metoder


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quizer (Canvas), hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

2 stk. obligatoriske, manuelle innleveringer hvor begge må være godkjent.

Eksamen og vurdering:

En 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn. 

Eksamen karaktersettes med (A-F).   

Hjelpemidler ved eksamen:  

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart. Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

Ett A4-ark med egne notater tillatt. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.   


 • Earlier years and semesters for this topic