vår 2022
TEK-1505 Kjemi - 5 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1603 Fysikk/Kjemi 5 stp
IGR1513-1 Kjemi / miljø 5 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 5 stp

Innhold

Kjemi TEK-1505:

Stoffenes inndeling. SI. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, massebegrepet og stoffmengder med mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, balansering, støkiometri; reaksjonskategoriene: felling, syrer og baser, oksidasjon og reduksjon; løsninger og elektrolyttstyrke, konsentrasjonsmålene (masse- og molar), masseprosent; grunnleggende om gasser og trykkbegrepet, kjemisk likevekt og Guldberg-Waages lov, løselighetsprodukt (Ksp) og beregning på tungtløselige salter; elektrokjemi med redoksbalansering i sur eller basisk løsning, galvaniske- og elektrolytiske cellers oppbygning, prinsipp og virkemåte, samt beregning av elektrode- og cellepotensial, og det elektriske arbeid. Labøvingene, om mulig gjennomførbare, vil understøtte teoridelen.


Recommended prerequisites

TEK-1507 Matematikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

 • Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet.
 • Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper• Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser.
 • Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon).
 • Har kjennskap til grunnleggende HMS i arbeid med kjemikalier og klassifisering og merking (CLP).

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi) innen kjemifaget.
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.
 • kan beregne data for og vurdere sentrale tema som stoffmengder og molbegrepet, oppløsning av salter, gasser og trykkenheter, kjemisk likevekt med gasser og salter i løsning, elektrokjemiske celler, samt vurdere de viktigste mineralske syrer og baser.

Kompetanse:

Kandidaten:

 • Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet.
 • Vil ha en forståelse av kjemiens plass i grunnleggende realfag og dens betydning for ingeniørfaglig utvikling.
 • Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier (HMS-prinsipper vil bli presentert gjennom de frivillige labøvingene).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger. For å utvikle dypere kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene. Det blir frivillige laboratorieøvinger (inntil 3 praktiske øvinger), hvis praktisk gjennomførbart. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Kjemi: 4/5 godkjente innleveringer (regne- og vurderingsoppgaver i Multiple Choice-format) -elektroniske Quizer via Canvas-systemet.

Ved stryk på ordinære og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering

Det vil arrangeres obligatoriske innleveringer, og alt obligatorisk arbeid må være vurdert til "godkjent" for å kvalifisere til deltagelse på sluttprøven.

Sluttprøven vil bestå 1 selvstendig skriftlig eksamen i kjemi (5 stp). Denne må vurderes til E eller bedre for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakteren på sluttprøven alene vil utgjøre studentens karakter i faget.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Tidspunktet for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensspråk: Norsk


 • Earlier years and semesters for this topic