vår 2022
TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Entreprenørskap 

 • hva er nyskapning?  
 • hva er et innovasjonssystem?  
 • nyskapning ved nyetablering  
 • nyskapning i eksisterende virksomheter  
 • innovasjonssystemet og kollektive prosesser 
 • identifisere innovasjonsmuligheter (problem som trenger løsning) 
 • identifisering av mulige brukere (kunder eller problemeiere)  
 • kreative prosesser mot ideutvikling 
 • protoyping og konkretisering  
 • analyse av produktverdi for kundesegmenter  

Økonomi 

 • grunnleggende regnskap og økonomi  
 • kalkyler og kalkyleprinsipper  
 • prosjektanalyse/investeringsanalyse  
 • økonomisk planlegging 

Organisasjon: 

 • hvordan organisasjoner skaper resultater og utøver samfunnsansvar  
 • ulike organisasjonstyper  
 • virksomhetens interessenter   
 • dilemmaet - optimalisere resultater kontra vise samfunnsansvar  
 • ledelse og autonomi  
 • den norske/nordiske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet i arbeidslivet 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse: 

 • Forstå begrepene innovasjon og entreprenørskap og dets anvendelsesområder  
 • Kjenne til sentrale modeller for ideutvikling og forretningsanalyse 
 • Kjenne til de viktigste økonomiske begrepene og dets anvendelsesområder innen regnskapsanalyse, mikroøkonomi og finansiering 
 • Kjenn til de mest sentrale begrepene innen organisasjons og ledelse herunder de mest sentrale teoriene innen organisasjon, team og ledelse 

Ferdigheter: 

Innovasjon 

 • Kunne anvende av modeller for nyskaping og ideutvikling 
 • Kunne anvende modeller og prosedyrer for analyse av forretningsmuligheter  
 • Kunne sette opp enkle forretningsplaner og forretningsmodeller 

Økonomi 

 • Kunne lese og forstå viktige nøkkeltall i regnskap 
 • Kunne sette opp enkle planer for finansiering av innovasjoner og nyskapende ideer 
 • Kunne gjøre enkle analyser knyttet til finans og investeringer  
 • Kunne sette opp enkle risikoanalyser og kostnad/inntekst analyser 

Organisasjon 

 • Vurdere og analysere organisatoriske elementer som f.eks. teams 
 • Kunne foreslå tiltak for å skape gode arbeidsmiljø 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det pedagogiske opplegget er bygget opp med følgende elementer  
 • nettbaserte ressurser som video, asynkront og direkte  
 • 3 prosjektoppgaver (Entreprenørskap, Innovasjon og Økonomi)  
 • veiledning fysisk eller på nett   

Eksamen

Arbeidskrav 

En individuell rapport må være innlevert og godkjent for å kunne oppmeldes til skriftlig eksamen.  

Eksamen og vurdering 

Vurdering i emnet blir gjort etter følgende modell: 

 • Tre skriftlige rapporter (totalt 60% av total karakter). Tidspunkt for innlevering oppgis ved kurset start.  
 • Hver rapport kan leveres gruppevis med maks. 5 studenter 
 • Prosjektrapportene blir vurdert samlet og med én karakter (A-F) som teller 60% av total vurdering  
 • 3 timers skriftlig skoleeksamen teller 40%  

Kontinuasjon  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Det gis anledning til å kun ta opp skriftlig eksamen dersom prosjektrapporter har vært levert og vurdert tidligere i samme emne. 


 • Earlier years and semesters for this topic