høst 2020
MAS-2802 Driftsstyring og vedlikehold - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemieller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Innhold

Driftsstyring: (5 studiepoeng) 

Bedriften i et makro-/mikroperspektiv. Etablering av produksjonsressurser. Logistikk.  Produksjonsforberedelse og produksjonsstyring. Planlegging og oppfølging. Vedlikehold og driftssikkerhet. Kontroll-metoder. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Overflatebehandling/korrosjonsvern: (5 studiepoeng)

Korrosjon og korrosjonsvern, overflatebehandling, forbehandlingsmetoder og rustgrader. Belegning, korrosjonsklasser, påføringsmetoder. Malingsfeil og skader, kvalitetskontroll, HMS. Økonomi og kostnadsberegninger. Bransjerelaterte lover og forskrifter.


Recommended prerequisites

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære, MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha grunnleggende kunnskaper innenfor logistikk, prognoser, nettobehovsberegning og nettverksplanlegging.
 • skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver.
 • ha kunnskap om korrosjonstyper og korrosjonsvern, herunder spesielt sammenhengen materialtype og korrosjonstype. 
 • ha kunnskaper om betydning av konstruktiv utforming mht. korrosjon.
 • ha kunnskap om overflatebehandling, katodisk beskyttelse og andre typer korrosjonsvern. 
 • ha kjennskap til grunnleggende kontrollmetoder; herunder bl. a. NDT.

Ferdigheter:

 • skal kunne planlegge og styre produksjonen, og være i stand til å utføre logistikk, beregning av prognoser, nettobehov og nettverksplanlegginger.
 • skal kunne vurdere og komme med forslag til løsninger for å unngå korrosjon på materialer; evt. forslag til forbedring der en skade allerede har skjedd.
 • skal være i stand til å foreslå materialvalg, konstruktiv utforming, beskyttelsesmetoder etc. for å unngå/evt. redusere faren for korrosjon.
 • skal kunne foreslå kontrollmetoder for materialer og konstruksjoner. 

Kompetanse:

 • skal være i stand til å bruke kunnskapene sine til å komme med forslag til utforming, materialvalg etc. både på konstruksjonsstadiet og følge dette opp på produksjonsstadiet.
 • skal kunne bruke ferdighetene sine til å være med på beregning av tilbud/anbud.
 • skal kunne kommunisere med aktuelle parter, og ut fra dette foreslå et egnet lagersystem.
 • skal kunne vurdere prognoser som benyttes og vurdere tidsforløpet av et prosjekt gjennom å sette opp og studere nettverksplanleggingen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeiskrav:

Driftsstyring: 4 regneøvinger; alle er obligatoriske!

Overflatebehandling/korrosjon: 2 lab.øvinger og 1 prosjektoppgave; alle er obligatoriske!

Vurdering:

5 timers skriftlig skoleeksamen, som teller 100% av karakteren i emnet.

Det gis  bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


 • Earlier years and semesters for this topic