høst 2020
PRO-2804 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2500 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester 10 stp

Innhold

Lean oversikt

 • Hva er Lean?
 • Leanprinsipper
 • Verdi og sløsing
 • Lean i forhold til Six Sigma
 • Viktige størrelser innen Lean

Kaizen

 • Filosofien om kontinuerlig forbedring
 • Implementering av Lean
 • Valg av «First Wave»-prosjekter
 • Dokumentstyring
 • Leanprosjektets roller og ansvar

Teams

 • Teamdannelse
 • Ide-myldring
 • Beslutninger i gruppe
 • 7M-verktøy

Kartlegging av verdier og verdistrømmer

 • Identifisere kundens behov og krav
 • Spesifisere verdier og verdiøkning
 • De åtte typer sløsing
 • Gemba og «Waste Walks»
 • Verdistrømkartlegging for tjenester og produksjon

Flyt, trekk og perfeksjon

 • Spaghettikartlegging
 • Rask omstilling (SMED)
 • Celledesign
 • Utstyrets effektivitet
 • Begrensningsteori
 • Trekksystemer og Just-In-Time-konsepter
 • Planlegge trekkesystemer
 • Kanbans og visuelle signaler
 • Opprette en visuell arbeidsplass
 • Failure Mode Effects Analysis (FMEA)
 • Poka Yoke
 • 5S/6S innen tjenester og produksjon
 • Total Productive Maintenance
 • Standard arbeid

Kaizenhendelser

 • Kaizenhendelser oversikt
 • Kaizenfilosofi
 • Forberede team for Kaizenhendelser
 • Kaizenhendelser dag for dag
 • Individuelle, steds og prosesskaizen
 • Forhold for produksjon, tjenester og IT

Leanetablering

 • Organisatorisk vurdering
 • Planlegge leanimplementering
 • Utrulling av Lean
 • Hoshin-planlegging
 • Hindringer for suksess
 • Fordelene med Six Sigma-verktøy
 • Strukturere Lean


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Om leanprinsipper, verdi, sløsing og andre størrelser

- Om kontinuerlig forbedring, implementering av lean, dokumentstyring og roller og ansvar

- Om hvordan team bygges opp, fungerer i en prosess og hvilke teamverktøy som finnes

- Om kundens krav og behov, verdier, verdiøkning og former for sløsing

- Om flyt, trekk og perfeksjon og underliggende teori

- Om FMEA, Poka Yoke, 5S/6S, Total productive maintenance og standard arbeidsmetode

- Om å strukturere lean og hindringer for suksess

Ferdigheter:

Skal kunne kartlegge prosesser, velge ut lean-prosjekter, utføre dokumentstyring

- Skal kunne sette sammen roller og ansvar i et lean-team, styre teamaktiviteter som idémyldring og systematisk analyse

- Skal kunne kombinere kreative og analytiske team-prosesser

- Skal kunne kartlegge verdistrømmer for tjenester og produksjon

- Skal kunne identifisere sløsing

- Skal kunne kartlegge arbeidsområder, bruke visuelle signaler og opprette en visuell arbeidsplass

- Skal kunne perfeksjonere arbeidsprosesser i forhold til flyt og trekk

- Skal kunne forberede team for Kaizenhendelser og gjennomføre disse

- Skal kunne planlegge leanimplementering og gjennomføre utrulling av lean


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger i klasserom.

Innspilte foredrag på video gjøres tilgjengelig på LMS.

Forelesninger strømmet på nett, med mulighet for studentinteraksjon. Forelesningsmateriale gjøres tilgjengelig på LMS.

Det arrangeres en eller to samlinger som hver består av inntil fire dager. På samlingene vil det gjennomføres praktiske øvinger og gruppearbeid knyttet til prosjektoppgaven, eventuelt ekskursjon til bedrift.

Undervisnings- og eksamenspråk er Norsk, men engelsk kan forekomme. Både engelsk og norsk pensummateriale. Om emnet også tas av utvekslingsstudenter kan undervisningen foregå på engelsk om dette aksepteres av øvrige studenter.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er krav om 80 % nærvær ved samlingene for å få rett til vurdering i emnet. Det er én prosjektoppgave som er en del av vurderingen og derfor obligatorisk.

Eksamen og vurdering

En prosjektoppgave teller 50 % for vurderingen.

En skriftlig 3 timers eksamen teller 50 % for vurderingen.

Vurderingen gjøres med en karakterskala fra A til F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Ny prosjektoppgave skal da ikke leveres.


 • Earlier years and semesters for this topic