høst 2020
TEK-1501 Statistikk - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk 5 stp
IGR1516 Statistikk 5 stp
ØAD1009-001 Grunnleggende statistikk og samfunnsvitenskapelig metode - del 1 5 stp
ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk 5 stp

Innhold

Sannsynlighetsbegrepet

 • Kombinatorikk
 • Mengdelære
 • Stokastiske variable

Deskriptiv Statistikk

 • Sentralmål (gjennomsnitt, median, typetall etc.)
 • Visuell fremstilling med histogram
 • Stokastiske modeller og fordelinger
 • Kontinuerlige fordelinger: Normal, Eksponential, kji-kvadrat og Student-t
 • Diskrete fordelinger: Binomisk, Hypergeometrisk, Poisson

Statistisk analyse

 • Estimatorer og Konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Korrelasjon og lineær regresjonsanalyse
 • Kji-kvadrat test


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har

 • Kunnskap til å redegjøre for begrepet sannsynlighet og teknikker knyttet til beregning av sannsynlighet (mengdelære, kombinatorikk).
 • Grunnleggende kunnskap om deskriptive metoder og fordelinger (sentrale fordelinger, sentralmål, forventning og varians).
 • Grunnleggende forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og deskriptive metoder kan kombineres til statistisk analyse (estimering, hypotesetester og regresjon).

Ferdigheter:

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

 • Anvende grunnleggende teknikker for sannsynlighetsberegning.
 • Fremstille data visuelt slik at relevant informasjon kommer fram.
 • Kombinere kunnskap om sannsynlighet og modeller til å utvikle beslutningsgrunnlag i situasjoner med usikkerhet.
 • Benytte bergeningstekniske metoder i forbindelse med statistiske metoder under dataanalyse.

Kompetanse:

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

 • Forstå hvordan teoretiske matematiske modeller anvendes i praksis.
 • Være bevisst hvilke begrensinger og muligheter som ligger i teknisk statistisk databehandling.
 • Relatere statistikk og statistisk modellering til ingeniørfaglig problemløsing og bevisste etiske beslutninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveløsning og nettbasert multimedia innhold (E-læring).

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent før det gis anledning til å ta eksamen.

Eksamen og vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Godkjente hjelpemidler:

 • Godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre.


 • Earlier years and semesters for this topic