Regler om Nemnda for studentsaker

Vedtatt av Styringsgruppa for fusjonsprosessen 30.10.08 i sak SG 39/08 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 5-1.

I. Universitetet i Tromsø skal ha en sentral klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og andre saker fra studentene som beskrevet i punkt III.

II. Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. De skal ikke være tilsatt ved Universitetet i Tromsø. To av medlemmene skal være vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene oppnevnes med ett års funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års funksjonstid.

Medlem av universitetsstyret kan ikke være medlem av klagenemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandling av klage over dette i klagenemnda.

Et medlem med varamedlem(mer) blir sittende inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Et medlem fortsetter også til behandlingen av påbegynte saker er avsluttet.

III. Klagenemnda behandler følgende saker:

a. Klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i 
  Tromsø, herunder klage på avgjørelse om opptak, permisjon, tildeling av grad eller
  vitnemål, tap av studierett og lignende.
   
b. Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav, jf. lov om universiteter
  og høyskoler § 5-2.
   
c. Saker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 annullering av eksamen eller prøve,
  4-8 utestenging og bortvisning, 4-9 femte ledd utestenging grunnet straffbare forhold og
  4-10 utestenging etter skikkethetsvurdering.IV. Avgjørelsen skjer i møte. Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren og den eventuelle motpart til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

V. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Nemndas avgjørelser i saker under punkt III bokstav a og b kan ikke påklages.

VI. Avdeling for utdanning er sekretariat for klagenemnda.

VII. Reglene gjelder fra 1.1.2009.


Som følge av endring i universitets- og høyskoleloven, som trådte i kraft 1. august 2022, endra navnet på nemnda fra "Universitetets klagenemnd" til "Nemnda for studentsaker".


Page administrator: Grethe Karlsen
Last changed: 22.08.2022 14.32
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne