Nemnda for studentsaker

Nemnda for studentsaker behandler klager over enkeltvedtak og andre saker fra studenter og søkere. Andre saker nemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-2, saker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 annullering av eksamen eller prøve, 4-8 utestenging og bortvisning, 4-9 femte ledd utestenging grunnet straffbare forhold og 4-10 utestenging etter skikkethetsvurdering.


Nemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. De skal ikke være tilsatt ved UiT Norges arktiske universitet. To av medlemmene skal være vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter. Studentrepresentantene oppnevnes med ett års funksjonstid. De øvrige medlemmene oppnevnes med tre års funksjonstid.

Medlem av universitetsstyret kan ikke være medlem av nemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandling av klage over dette i nemnda.


Sekretær for Nemnda for studentsaker er juridisk fagteam i Seksjon for studieadministrasjon ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling.


Regler om Nemnda for studentsaker finner du her.


Page administrator: Hilde Berntsen
Last changed: 14.03.2024 11.13
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Adresse til nemnda er:

Nemnda for studentsaker
Avdeling for forskning, utdanning og formidling 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ