høst 2023
FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Emnet består av tre moduler: 1) økonomi, marked og strategi, 2) praksis, 3) sjømatproduksjon. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskap Kandidaten

 • har bred kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer bærekraft i sjømatnæringen
 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter i sjømatnæringen arbeider med og for bærekraft
 • har bred kunnskap om planlegging, strategi, konkurransedyktighet og innovasjonsprosesser
 • har bred kunnskap om produksjonsmetoder og faktorer som påvirker produktenes kvalitet
 • har bred kunnskap om sjømatnæringens rammebetingelser i form av økonomi, regelverk og markedsforhold

Ferdighet Kandidaten

 • kan anvende relevante teorier og metoder til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i sjømatnæringen
 • kan analysere og vurdere hvordan virksomheter i sjømatsektoren arbeider med og for bærekraft, og presentere dette skriftlig og muntlig
 • har tilegnet seg jobb- og karriereferdigheter
 • kan finne, vurdere og anvende fagkunnskap om sjømat og kvalitet, og presentere dette
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning

Generell kompetanse Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til sjømatnæringen
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til betydningen av forskning og innovasjon for næringsutvikling innen sjømatnæringen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Error rendering component

More info about the coursework requirements

Fire arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:

 • Praksis - Obligatorisk oppmøte for hver student i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent
 • Sjømatproduksjon - Fordypningsoppgave i sjømatproduksjon. Oppgaven skal presenteres muntlig på seminar. Arbeidskravet gjennomføres enkeltvis eller i grupper.
 • Økonomi, marked og strategi - individuelt refleksjonsnotat.
 • Gruppearbeid i tverrfaglig seminar

More info about the portfolio

For praksismodulen: Mappevurdering som består av tre individuelle innleverte arbeider: CV og søknad, notat om bærekraftanalyse og presentasjon om praksis.

For modulen Økonomi, marked og strategi: Mappevurdering som består av tre individuelle innleverte arbeider: 1) egendefinert læringsutbytte, 2) strategisk analyse, 3) notat og presentasjon om bærekraftig lederskap i sjømatsektoren

Studentene må ha bestått alle modulene for å bestå eksamen. Det gis bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis én samlet karakter der besvarelsene på hver modul teller en tredjedel hver prosent.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes som regel i slutten av februar eller tidlig mars.
 • Earlier years and semesters for this topic