Har iverksatt tiltak for å styrke informasjonssikkerheten ved UiT / UiT has implemented measures to strengthen cyber security

(Scroll down for English version)

UiT har sammen med sine samarbeidspartnere undersøkt og analysert hendelsen knyttet til datainnbruddet i desember i fjor. I perioden etter innbruddet har UiT ivaretatt personer og områder som har vært direkte berørt av hendelsen og iverksatt nødvendige skadebegrensende tiltak. 

– Vi har skaffet oss en god oversikt over hendelsesforløpet, men av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke informere nærmere om hvilke servere, tjenester og brukerkonti som har vært berørt av innbruddet, opplyser IT-direktør ved UiT, Stig Ørsje. 

Innbruddet er under etterforskning av PST.

– Vi vil fortsette med å iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde og styrke informasjonssikkerheten ved UiT. Som følge av dette vil det bli gjennomført sikkerhetsoppdateringer som vil berøre både brukere og tjenester i tiden fremover. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en konsekvens av datainnbruddet, men et tiltak for å styrke den generelle informasjonssikkerheten ved UiT, sier Ørsje. 

------------------------------------------------------------------------------

UiT, together with its partners, have investigated and analyzed the incident related to the data breach in December last year. In the period after the breach, UiT has followed up on people and areas directly affected by the incident and implemented necessary damage mitigation measures.

 We have obtained a good overview of the course of events, but for security reasons we cannot provide further information about which servers, services and user accounts have been affected by the cyber breach, says ICT director at UiT, Stig Ørsje.

The incident is under investigation by the PST, The Norwegian Police Security Service.

 We will continue to implement necessary measures to maintain and strengthen cyber security at UiT. As a result, security updates will be implemented that will affect both users and services in the future. It is important to point out that this is not a consequence of the data breach, but a measure to strengthen the general cyber security at UiT, says Ørsje.

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Stig Ørsje
Opprettet: 15.01.21 11:28