Viktig informasjon og obligatorisk kurs i smittevern/ Important information and mandatory infection control course

//NORSK//

Viktig informasjon og obligatorisk kurs i smittevern ved UiT

Vi ønsker alle velkommen til et nytt semester ved UiT Norges arktiske universitet.

Covid-19-pandemien vil også dette semesteret sette sitt preg på vår undervisning, arrangementer og øvrige aktiviteter. UiT skal bidra til å ta nødvendige hensyn til liv og helse, samtidig som vi legger til rette for et godt og utviklende studie- og arbeidsmiljø. 

Det er utarbeidet en smittevernveileder og smittevernrutiner som alle skal gjøre seg kjent med.

I samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, Hemis, er det i tillegg produsert  en video om smittevern. Den er obligatorisk for alle ansatte og studenter. Vi ber om at du ser videoen før semesterstart i neste uke. Takk for at du bidrar til at smittevernrådene følges.

For å unngå ekstra press på kollektivtrafikken i rushtiden oppfordrer vi de som har mulighet til å gå eller sykle til og fra campus.

For å begrense smitte er det viktig å holde avstand til andre og bidra til å redusere antall personer som samles. Vi oppfordrer derfor våre studenter om å begrense fysisk tilstedeværelse  på campus når du IKKE har undervisning eller trenger tilgang til lesesal.

Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen og retningslinjer kan endre seg på kort tid. Følg med på https://uit.no/korona for oppdatert informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Anne Husebekk, rektor

Jørgen Fossland, universitetsdirektør

 

//ENGLISH//

Important information and mandatory infection control course at UiT

Welcome to a new semester at UiT The Arctic University of Norway.

The COVID-19-pandemic will continue to affect university activities such as lectures, events, and campus life, throughout the semester. UiT will make sure that the necessary actions are taken in regards to health and safety, while maintaining academic progression for our students and a thriving work environment for our researchers and employees.

A mandatory tutorial for infection control and infection control routines have been made. All students and employees must be familiar with these routines.

In collaboration with our occupational health care service, Hemis, a video about infection control has been produced. It is mandatory for employees and students to watch. Please view it before the start of the semester next week. Thank you for contributing to reducing the spread of coronavirus.

To avoid overload to public transportation during rush hours, we ask those who can to walk or bike to and from campus.

To limit the spread of infection, it is important to keep a distance to others and contribute to reducing the number of people gathering. Therefore, we encourage our students to limit their physical presence on campus when you ARE NOT attending a lecture or need access to study rooms.

We want to emphasize that the situation in regards to infection and guidelines may change suddenly. Remember to check https://en.uit.no/corona for updates.

Kind regards,

Anne Husebekk, Rector

Jørgen Fossland, University director

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 07.08.20 12:29