Polarmuseets bygninger

Polarmuseet består av flere bygg som sammen danner et historisk og vakkert miljø nede på Skansen. 

Bygningene som huser Polarmuseet er det gamle tollanlegget i Tromsø, bestående av pakkhus, sjøbod og tollkontorbygning. Tollvesenet flyttet ut av bygningene i 1970. Polarmuseet tok i bruk tollbodbrygga og sjøboden i 1978, mens tollboden kom over i museets eie i 1992. Alle bygningene er fredet av Riksantikvaren.

Kaia

I 1991 ble det bygget en kai i tilknytning til Polarmuseet. Den står vinkelrett på Pakkhusbrygga mot sør slik at den nesten lukker igjen Tollbufjæra. Gamle bilder fra ca 1950-tallet er basisen for rekonstruksjonen. Kaia står også på pæler slik at sjøen går fritt inn og ut i fjæra. MS Polstjerna brukte i sin tid kaia som fortøyningsplass.Brygga

Brygga var opprinnelig bygget som pakkhus for tollvesenet. Det ble brukt til lager og oppbevaring av varer som skulle tollklareres.

Bygget er fundamentert på stående trepæler i fjæra - og sjøen går fritt innunder. Veggene er laftet og kledd med grovt stående panel. Taket har vanlig saltakform og er tekket med hogd naturskifer og tegl. Bygget er 29,8 m langt og 9,8 m bredt og hadde 1 skorstein, som nå er fjernet. Opprinnelig hadde bygningen to etasjer og loft. Loftet er nå innredet slik at bygget har 2 ½ etasje. Den ene langsiden har gang i bindingsverk. Gavlen mot sjøen har ark med heisehjul og store tofløyede dører i hver etasje. Et heisehjul i ark er også på ene langsiden mot sjøen, også her med doble dører i hver etasje. Tilbygget mot nord fra 1843 er laftet og panelt med samme høyde og bredde som den opprinnelige bygningen. Det er også seinere tilføyd et par mindre tilbygg i bindingsverk med stående panel. Blant annet er en skjå blitt toalett og garderobe for Polarmuseet.

Allerede i 1800 fikk tollvesenet eget naust, men først i 1833 fikk tollstedet eget pakkhus. Pakkhuset ble påbygget i 1843 av byggherren J. C. Berg. Da Tollvesenet la ned driftet i Skansenområdet ble Tollbodbrygga leid ut som lager, og i 1978 ble den tatt i bruk som Polarmuseum. Bygnigen ble restaurert, innredet og museet gjen-åpnet i 1986.Tollbunaustet/Sjøhuset

Et naust ble oppført rundt 1800. Naustet eller sjøhuset ligger i dag i bakkant av pakkhuset. Naustet som står i dag hadde opprinnelig jordgulv, var bygget i bindingsverk med stående utvendig kledning. Taket er båret av sperrer med samhold i raftehøyde, og har vært tekket med teglpanner, det har nå betongtakstein. Naustet hadde ikke vinduer. I nord var en stor portåpning som tidligere hadde en tofløyet naustdør. Fundamentet er av spinkel steinmur. Naustet ble bygd om i 1994, og er nå en del av Polarmuseets utstillingsareal.Tollbufjæra

Eneste gjenværende fjære i Tromsø by, kalt Tollbufjæra. Her går flo og fjære inn til den gamle strandlinja, brygga og tollpakkhuset står på pæler ut i sjøen som de gjorde opprinnelig.

Fjæra er viktig fordi den gir et bilde av hvordan her har sett ut langs hele strandkanten. For å bruke arkitekt Jessens ord i en protest til utbygging av fjæra i 1971: "Selve fjæra er nemlig den del av Skanse-området som forklarer og gir mening til Skansevollens plassering og tilknytning til sjøen". I fjæras østre del ligger en del steiner, dette er fundamenter etter en kai som tidligere gikk over fjæra. Kaien hadde åpning slik at små robåter kunne gå inn i fjæra.Tollkontorbygningen/Tollboden

Tollkontoret ble oppført av byggherre Johan Conrad Berg og leid ut til tollvesenet som kontorbygning. Kort tid etter kjøpte Tollvesenet huset. Disse nye kontorene var langt mer hensiktsmessige enn den gamle Tollbua.

Tollkontoret har grunnmur av naturstein med bindemiddel, og kjeller med ganghøyde. Huset er laftet og kledd med liggende panel. Det har vanlig sal-tak som først var tekket med røde teglpanner, disse ble seinere byttet ut med kvadratisk skårne naturskifer før det i 1996 ble lagt på pannestein i gammel stil. Husets grunnplan er kvadratisk 11,0 m x 11,0 m, det har 2 etasjer, en skorstein og en sekundært tilføyd ark mot sjøsiden.

Tollkontoret ble oppført i 1839-40, og brukt som tollkontor til ut på 1970-tallet. I en mellomperiode ble det brukt av Utekontakten til Åsgård sykehus, før Polarmuseet overtok i 1992. Tollkontoret ble da restaurert.

Starts: 18.03.15 kl 00.00
Ends: 31.12.99 kl 00.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Alle
Add to calendar