EUGLOH- workshop i Portugal: lær å gjøre en 3-minutters PhD- pitch / EUGLOH workshop in Portugal: learn how to do a 3-minute PhD Pitch

Illustrasjons-/bannerbilde for EUGLOH- workshop i Portugal: lær å gjøre en 3-minutters PhD- pitch / EUGLOH workshop in Portugal: learn how to do a 3-minute PhD Pitch
Mostphotos.com

NORWEGIAN:

Universitetet i Porto arrangerer i september en workshop der stipendiater fra alle fagfelt kan øve opp sine kommunikasjonsferdigheter og synliggjøre egen forskning.

 

ENGLISH:

In September, the University of Porto is organizing a workshop where PhD students from all fields can practice their communication skills and showcase their own research.

NORWEGIAN:

 

Dato: 18. september 2024 — 20. september 2024

Sted: Universitetet i Porto

Målgruppe: Stipendiater

Vert: Universitetet i Porto

Påmeldingsfrist: 7. juli 2024 (kl. 23:59)

Vær oppmerksom på at EUGLOH dekker reise og opphold for deltakerne. De bør kontakte EUGLOH-teamet ved deres hjemmeuniversitet for å få mer informasjon.

 

Denne aktiviteten gir deltakere muligheten til å forbedre sine kommunikasjonsferdigheter. Det kan bidra til å utvikle overførbare ferdigheter som er av stor betydning både i akademiske og ikke-akademiske kontekster.

Deltakere kan da øve opp sin kreative tenkning, taleferdigheter og evne til å formulere av komplekse ideer på en klar og forståelig måte. Det gir også en mulighet for stipendiater til å knytte kontakter, bygge relasjoner og diskutere sin forskning med kolleger.

Denne aktiviteten vil bidra til å gjøre campuslivet som tilbys for PhD-studenter mer mangfoldig, samtidig som legger til rette for å knytte akademiske og sosiale bånd og synliggjøre fordeler ved å delta i utveksling på partneruniversiteter.

Innhold og metodikk:

EUGLOHs 3-minutters PhD-pitch er rettet mot stipendiater fra EUGLOH-universiteter og arrangeres ved Universitetet i Universitetet i Porto, i samarbeid med Universitetet i Alcalá og LMU-universitetet i München.

Pitch-aktiviteten har som mål å forbedre kommunikasjonsevner og samtidig synliggjøre ny forskning. Det er et arrangement utformet for å forbedre campuslivet og fremme akademisk og sosiokulturell integrasjon blant yngre forskere fra partneruniversiteter.

Deltakerne vil få muligheten til å øve på å tale foran et publikum, tenke kreativt og forklare komplekse ideer klart – dette er avgjørende ferdigheter om en vil oppnå akademisk og profesjonell suksess.

Dette er også er en flott mulighet til å knytte kontakter med andre stipendiater, dele forskning og utforske nye læresteder som har utvekslingsordninger.

Rammen for workshopen er som følger:

 • 3 aktivitetsdager
 • Målgruppe: 18 PhD-studenter, fra alle fagfelt
 • 5 jurymedlemmer (fra EUGLOH-universitetene)

 

Kompetanseområder:

 • Kunnskap omgjort til handling
 • Interkulturelle ferdigheter
 • Kommunikasjon og samarbeid 

Krav til deltakere:

Utvelgelseskriterier: Søkere skal være stipendiater fra et EUGLOH-universitet, ha engelskferdigheter og motivasjon for å delta i aktiviteten. Partneruniversiteter vil i tillegg anvende spesifikke utvelgelseskriterier i tillegg til de som er nevnt her.

Antall deltakere: 18 (2 per partneruniversitet)

Sertifikat/ECTS: Diplom for deltakelse

Språk: Engelsk

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 5

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH: 

Date: 18 Sep 2024 — 20 Sep 2024

Location: University of Porto

Target Group: PhD Students

Host: University of Porto

Registration deadline: 07 Jul 2024 (23:59 p.m.)

Please note that the participants will get a scholarship for travel and subsistence. The participants will be contacted by the EUGLOH team at their home university to get more information.

This activity provides students with the chance to enhance their public communication and engagement skills, helping them develop transferable skills essential in both academic and non-academic settings.

These skills include creative thinking, public speaking, and articulating complex ideas in a clear and understandable way.

It also serves as an opportunity for Ph.D. candidates to connect, build relationships, and discuss their research.

This activity will contribute to diversifying the campus life offered for Ph.D. students, while promoting their academic and sociocultural integration and disseminating partner universities, as a mobility destination.

 

Content and Methodology:

The EUGLOH 3-minute PhD Pitch activity we are proposing is targeted towards Ph.D. students from EUGLOH universities and will be held at the University of U.Porto, co-created with UAH and LMU.

 

The EUGLOH 3-minute PhD Pitch activity aims to enhance public communication skills and showcase research.

It is an inter-university event designed to improve campus life and promote academic and sociocultural integration among students from partner universities.

Participants will have the opportunity to practice speaking in front of an audience, think creatively, and explain complex ideas clearly – essential skills for academic and professional success.

The EUGLOH 3-minute PhD Pitch activity is a great chance to connect with other Ph.D. students, share your research, and explore new mobility destinations.

This is the main framework of this activity: 

 • 3 Activity Days
 • Target group: 18 Ph.D. students, in all scientific areas
 • 5 Jury members (from the EUGLOH Universities) 

Competences:

 • Knowledge into action
 • Intercultural skills
 • Communication & collaboration

Requirements:

Selection strategy: The applicant must be  a PhD student from a EUGLOH-university, have proficiency in the English language and motivation to participate in the activity.

Partner Universities will apply specific selection criteria in addition to the ones here indicated.

Number of participants: 18 (2 per partner university)

Certificate/ECTS: Certificate

Language: English

 

This activity is part of EUGLOH's Work Package 5

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 18.09.24 kl 09.15
Ends: 20.09.24 kl 17.00
Where: Workshop (fysisk oppmøte) / Workshop (In-person attendance)
Location / Campus: Other
Target group: Ansatte, Besøkende
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH Team at the University of Porto
E-boastta: eugloh@uporto.pt

Sign me up!
Add to calendar