Kurs om global helse og bærekraftig utvikling / Course about global health and sustainable development.

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om global helse og bærekraftig utvikling / Course about global health and sustainable development.
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Lunds universitet holder et kurs neste vinter hvor du kan lære mer om hvordan globale helseutfordringer blir håndtert på et tverrfaglig og internasjonalt nivå.

 

ENGLISH:

Lund University is offering a course next winter where you can learn more about how global health challenges are addressed at an interdisciplinary and international level.

NORWEGIAN:

 

Dato: 1. november 2024 – 19. januar 2025

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater.

Vert: Lunds universitet

 

Påmeldingsfrist: 15. september 2024 (kl. 23:59)

 

Er du interessert i lære mer om helse fra et globalt perspektiv?

I dette nettbaserte kurset kan du utforske hva helse som begrep innebærer fra et globalt perspektiv.

Kurset fremhever rollene til forskjellige yrkesgrupper som arbeider med globale helsespørsmål.

Vi vil også gå nærmere inn på hvordan en kan ta i bruk en tverrfaglig tilnærming til forskning og praksis innen global helse.

I lang tid har arbeidet med å fremme global helse foregått i siloer, der helsesektoren har blitt sett på som den sentrale aktøren i slike prosesser.

Kurset holdes med et asynkront program hvor deltakerne har mulighet til å diskutere og utveksle kunnskap i arrangerte digitale økter.

Kurset formidles gjennom innspilte forelesninger og det blir gitt veiledning gjennom selvstudium, hvor det forventes at du deltar i skriftlige diskusjoner.

 

I løpet av kurset vil vi dekke fem områder:

 • Introduksjon til global helse.
 • Global helse og bærekraftig utvikling.
 • Perspektiver på global helse.
 • Arbeid med global helse.
 • Samarbeid for global helse.

Hvis du ønsker å delta på dette kurset, bør du ha en genuin interesse for globale helsespørsmål, da er det bra om du har ambisjoner om å jobbe med et slikt felt.

Vi ønsker studenter fra forskjellige fagdisipliner velkommen, og du trenger ikke å ha en bakgrunn fra helsevitenskap.

Gjennom oppgavene i kurset vil du få muligheten til å utforske temaer du er interessert i, og gjennom diskusjonene bidrar du til læringsprosessen til andre studenter.

 

Læringsmål:

Helsen til verdens befolkning og mulighetene og utfordringene for helsefremming rettet mot individer og grupper påvirkes av de komplekse sosiale og økonomiske utviklingene på et globalt plan. I tillegg står vi overfor klimaendringer og miljøpåvirkninger som også har en effekt på befolkningens helse.

FNs bærekraftsmål understreker viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer og samarbeid for å sikre en positiv global utvikling innen økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Dette kurset har som mål å styrke forståelsen av hvordan tverrfaglige perspektiver på global helse kan tas i bruk.

 

Kompetanseområder:

 • Kritisk tenkning
 • Etikk og ansvar
 • Kommunikasjon og samarbeid

Krav til deltakere:

Kurset er rettet mot studenter med interesse for å arbeide innen feltet global helse, uavhengig av tidligere utdanningsbakgrunn.

Utvelgelseskriterier: En bachelorgrad i hvilket som helst studiefelt er en forutsetning. En motivasjonsuttalelse må leveres.

Antall deltakere: 50

Sertifikat/ECTS: 7,5 ECTS

Språk: Engelsk

Vær oppmerksom på at et stipend for reise og opphold er inkludert for deltakere.

Mer informasjon om reisearrangementer, overnatting osv. vil bli sendt til deltakere på kurset.

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 1 November 2024 — 19 January 2025

Timezone: CET

Location: Online course

Target Group: Master & PhD students

Host: Lund University

 

Registration deadline: 15 September 2024 (23:59 p.m.)

 

Are you interested in exploring health issues from a global perspective?

In this online course you can explore health and its relationship with global development.

The course highlights the roles of different professions working with global health. You can then learn more about how you can apply a multidisciplinary approach to global health research and practice.

For a long time, global health promotion work has taken place in silos, where the health sector has been seen as the central actor in health promotion work.

The course is given asynchronously where the participants have the opportunity to discuss and exchange knowledge in arranged digital sessions.

The course is conveyed through recorded lectures and instructed self-studies, as well as written discussions where your participation is expected.

During the course we will cover five areas:

 • Introduction to global health.
 • Global health and sustainable development.
 • Perspectives on global health.
 • Working with global health.
 • Collaboration for global health.

If you would like to participate at this course you should have a genuine interest in global health.

Maybe you currently have the ambition to, work with global health.

We welcome students from different disciplines, and you do not have to have a background in health sciences.

Through the assignments in the course you will have the opportunity to further explore topics you are interested in, and through the discussions you are contributing to the learning of other students.

Learning objectives:

The health of the world population and the opportunities and challenges for health promotion for individuals and groups are affected by the complex social and economic developments in the world. In addition, we are facing unprecedented climate change and environmental impacts that also have an impact on the health of populations.

UN’s Sustainable Development Goals emphasize the importance of multi-sectoral collaboration and cooperation to ensure positive global development in the three areas of economic, social and environmental sustainability. This course seeks to strengthen the application of multidisciplinary perspectives on global health.

Competences:

 • Critical thinking
 • Ethics & responsibility
 • Communication & collaboration

Requirements:

The course is aimed for students with an interest in working in global health, regardless of previous educational background.

Selection strategy: A bachelor’s degree in any field of study is a prerequisite. A statement of purpose must be handed in.

Number of participants: 50

Certificate/ECTS: 7,5 ECTS

Language: English

Please note that a scholarship for travel and subsistence is included for participants. More information on travel arrangements, accommodation etc. will be sent to accepted students.

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 01.11.24 kl 09.00
Ends: 19.01.25 kl 16.00
Where: Nettkurs / Online course
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH Team at Lund University
E-boastta: eugloh@er.lu.se

Sign me up!
Add to calendar