Kurs for å bygge entreprenørferdigheter og kunnskaper om problemløsing / Course for building entrepreneurship skills and knowledge about problem solving

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs for å bygge entreprenørferdigheter og kunnskaper om problemløsing / Course for building entrepreneurship skills and knowledge about problem solving
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Fra oktober til desember holder Lunds universitet et kurs hvor du kan utfordre deg selv innen entreprenørskap, tverrfaglig gruppearbeid og problemløsning.

 

ENGLISH:

From October to December Lund University is holding a course where you can challenge yourself in entrepreneurship, interdisciplinary group work, and problem-solving.

NORWEGIAN:

 

Dato: 14. oktober 2024 — 18. desember 2024

Tidssone: CET

Sted: Hybrid (på nettet og fysisk oppmøte)

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter

Vert: Lund Universitet

Påmeldingsfrist: 15. juni 2024 (23:59 p.m.)

Utgifter til reise og opphold er dekket av EUGLOH.

Kontakt EUGLOH-teamet ved UiT for å få mer informasjon: eugloh@uit.no

På dette kurset vil du lære om entreprenørskap og hvordan du kan samarbeide i interkulturelle og tverrfaglige team.

Dette er hovedsakelig et nettkurs, men studentene skal også møtes personlig for å løse utfordringer.

I dag anerkjenner vi alle at det globale samfunnet står overfor en rekke utfordringer som krever nye og kreative løsninger. I en slik situasjon er det viktig å lære å håndtere usikkerheter og uforutsigbare situasjoner på en produktiv og progressiv måte.

For å takle disse utfordringene og usikkerhetene er etterlyses det ofte kunnskaper og ferdigheter knyttet til entreprenørskap.

Dette kurset inneholder fire nettmoduler, med to nettforelesninger. De nettmodulene består av individuelt arbeid som skal utføres innen fastsatte frister.

Ved slutten av kurset skal det holdes en to-dagers "hackathon" i Lund der studentene skal jobbe i team med å løse en utfordring som innebærer å dele ideer om å skape nye prosjekter.

 

Uttalelser fra tidligere deltakere:

"Jeg gikk inn i dette kurset med en vag forståelse av hva som skal til for å bli en entreprenør. Det å høre ekte historier om entreprenører som både har lyktes og mislyktes, og om de som nettopp har startet og de som er mer erfarne, var veldig interessant. Men det var også interessant å vite mer om på teorier om hvorfor visse varianter av entreprenørskap fungerer".

"Jeg likte at kurset er hybrid. Vi fikk noen verktøy på forhånd, noe som gjorde hele opplevelsen mye bedre fordi folk var synkronisert når det gjelder hvordan man kan gjennomføre prosjektet".

"Jeg likte virkelig innholdet i kurset! Det var veldig godt strukturert og interessant. Jeg satte også stor pris på å bli kjent med studenter fra forskjellige land og studieretninger. Det var definitivt et kurs jeg vil huske og anbefale til andre."

"Sjansen til å møte og jobbe med mennesker med ulik bakgrunn og verdier var fantastisk. Jeg lærte mer om hvordan en kan kommunisere og inngå avtaler til tross for forskjellige tankesett og ideer."

 

Læringsmål:

 • Utviklingsprosessen bak et entreprenørprosjekt.
 • Entreprenørtankegangen som en forutsetning for at utviklingsprosesser skal skje.
 • Dynamikk i teamarbeid.

 

Kompetanseområder:

 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Ledelse og sosial innvirkning

 

Krav til deltakere:

Studenter med ulik bakgrunn oppfordres til å søke siden tverrfaglighet en fordel.

Utvelgelseskriterier: Studenter må ha 30 ECTS i et hvilket som helst fag for å bli akseptert. En motivasjonserklæring må leveres.

Antall deltakere: 45 (5 per partneruniversitet).

Sertifikat/ECTS: 1,5 ECTS.

Språk: Engelsk.

 

Vær oppmerksom på at et stipend for reise og opphold er inkludert for deltakere. Mer informasjon om reisearrangementer, overnatting o.a. vil bli sendt til godkjente deltakere.

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 14 October 2024 — 18 December 2024

Timezone: CET

Location: Hybrid (online and physical attendance)

Target Group: Undergraduate & Master students

Host: Lund University

 

Registration deadline: 15 June 2024 (23:59 p.m.)

Expenses for travel and accommodation is covered by EUGLOH.

Contact the EUGLOH team at UiT to get more information: eugloh@uit.no

In this course you will learn about entrepreneurship and how to collaborate in intercultural and multidisciplinary teams. The course is mostly online but the students will meet in in person to solve challenges.

Today we all acknowledge that global society face a number of challenges that require new and creative solutions. We need to learn how to handle uncertainties and unpredictable situations in a productive and progressive way. To cope with these challenges and uncertainties there is a call for more entrepreneurial knowledge and skills.

This course contains four online modules supported by two online lectures. The online modules consist of individual work to be performed before set deadlines. At the end of the course there will be a two-day "hackathon" on site in Lund when the students will work in teams with the task to deliver a solution to a challenge which involves sharing ideas about creating new projects..

Testimonials from past participants:

“I went into this having a vague understanding of what makes an entrepreneur, so hearing actual stories of entrepreneurs who have both succeeded and failed, as well as those who have just started and those who are more experienced, was very interesting, but also looking at the theory behind why certain styles of entrepreneurship work”.

“I enjoyed that the course is hybrid because we actually got some tools beforehand, which made the whole experience way better because people were synced in how to do the project”.

"I really liked the content of the course! It was very well structured and interesting. I also really appreciated to get to know students from different countries and fields of study. Definitely a course I will remember and recommend to others."

"The chance to meet and work with people from different backgrounds and values was amazing. I learnt how to communicate and make an agreement despite of our distinct mindsets and ideas."

 

Learning objectives:

 • The development process of an entrepreneurial project.
 • The entrepreneurial mindset that is needed for the development process to take place.
 • The dynamics of teamwork.

Competences:

 • Creativity & problem solving
 • Communication & collaboration
 • Leadership & social impact

 

Requirements:

Students with different backgrounds are encourged to apply since multidiciplinarity will be an asset.

Selection strategy: Students must have 30 ECTS in any subject in order to be accepted. A statement of purpose must be handed in.

Number of participants: 45 (5 per partner university)

Certificate/ECTS: 1,5 ECTS

Language: English

 

Please note that a scholarship for travel and subsistence is included for participants. More information on travel arrangements, accommodation etc. will be sent to accepted students.

 

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 14.10.24 kl 08.30
Ends: 17.12.24 kl 17.00
Where: Hybrid event (both digital and physical)
Location / Campus: Digitalt, Other
Target group: Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH Team at Lund University
E-boastta: eugloh@er.lu.se

Sign me up!
Add to calendar