Kurs om e-helsesystemer / Course on e-health systems

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om e-helsesystemer / Course on e-health systems
Mostphotos.com

NORWEGIAN:

For å kunne tilby en høy kvalitet på helsetjenester er det avgjørende å kunne bygge på effektive informasjonssystemer. I september holder Lunds universitet et kurs som gir en innføring i bruksområder for informasjonssystemer i helsevesenet, som et verktøy for analyse og administrasjon.

 

ENGLISH:

To be able to offer high-quality healthcare services, it is crucial to build on effective information systems. In September, Lund University is holding a course that provides an introduction on the application of information systems in healthcare, as a tool for analysis and administration.

 

NORWEGIAN:

Dato: 30. september 2024 – 17. januar 2025

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter

Vert: Lunds universitet

Påmeldingsfrist: 15. juni 2024 (kl. 23:59)

Dette kurset gir studentene en innføring i grunnleggende konsepter om e-helse og hvordan merverdi kan skapes i innen helsetjenester ved bruk av e-helsesystemer.

På kurset kan du også lære mer om prosessanalyse og informasjonssikkerhet i helsevesenet og få oversikt over aktuell e-helseforskning.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om emnet e-helse fra et informatikkperspektiv og omfatter følgende:

 • En introduksjon til informasjonssystemer i helsevesenet, inkludert en oversikt over nåværende systemer, med et historisk blikk på e-helse og sammenhengen mellom helsetjenester og informasjonssystemer.
 • Prosessanalyse, kravhåndtering og evaluering av informasjonssystemer i helsevesenet.
 • Informasjonssikkerhet i helsevesenet.
 • Aktuelle forskningstemaer og trender innen e-helse.
 • Utarbeidelse av en forstudie for implementering av et e-helsesystem

Kurset består av seks obligatoriske synkrone nettseminarer, innspilte nettforelesninger, quizer, casebasert læring og skriftlige, nettbaserte oppgaver.

Studentene som skal delta på kurset kommer fra flere land og har ulik utdanningsbakgrunn, selv om de fleste tar fag som omhandler i informasjonssystemer og helsefag, som sykepleie og medisin.

Størstedelen av kursarbeidet utføres i grupper, vanligvis på fire studenter. Det er viktig å stille godt forberedt og være innstilt på å følge gode prinsipper for gruppearbeid. Kommunikasjon og samarbeid i kursgruppene er essensielt. Kurset gir 7,5 studiepoeng i fagdisiplinen informasjonssystemer.

Læringsmål:

 • Ved slutten av dette kurset vil studentene kunne ha en bedre forståelse av hvorfor tverrfaglig samarbeid i grupper er viktig.
 • Deltakere vil kunne utvikle effektive lag- og kommunikasjonsferdigheter når det gjelder gruppeprosjekter.
 • Gjennom praktisk arbeid vil deltakere kunne øve seg i kommunikasjon og samarbeid for å nå kursmålene, evaluere personlige bidrag til gruppeprosjekter og få en bedre forståelse av prinsippene for informasjonssystemer.

Kompetanseområder:

 • Digitale ferdigheter
 • Kunnskap omgjort til handling
 • Kommunikasjon og samarbeid

Krav til deltakere:

Alle bachelor- og masterstudenter fra et EUGLOH-universitet er kvalifiserte til å delta på kurset. Det er ingen spesifikke krav, studenter fra alle disipliner er velkomne. Ideelt sett bør deltakerne være interessert i e-helse og informasjonssystemer.

Utvelgelsesskriterier: Deltakere blir valgt ut på bakgrunn av at søkere oppgir grunnene til at de vil delta.

Antall deltakere: 30.

Sertifikat/ECTS: 7,5 ECTS.

Språk: Engelsk.

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 30 September 2024 — 17 January 2025

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate & Master students

Host: Lund University

 

Registration deadline: 15 June 2024 (23:59 p.m.)

 

This course offers students an introduction to e-health by introducing basic concepts and describing how added value can be created in health care processes by the use of e-health systems. The course also provides knowledge about process analysis and information security in health care as well as an overview of current e-health research.

The course provides basic knowledge on the topic of e-health from an information systems perspective and includes:

An introduction to information systems in health care, including an overview of current systems, a historic view of e-health and the connection between healthcare processes and information systems. Process analysis, requirements handling and evaluation of information systems in health care. Information security in health care. Current research topics and trends within e-health. The creation of a prestudy for implementation of an e-health system

The course consists of six mandatory synchronous online seminars, recorded online lectures, quizzes, case-based learning and written online assignments. Students in the course come from multiple countries and educational backgrounds, even though studies in information systems and healthcare disciplines such as nursing and medicine are the most common backgrounds of the participants.

The vast majority of the course work is performed in groups, normally of four students. It is important to be prepared for this and to accept and respect good principles of group work. Communication and collaboration in the course groups is essential. The course gives 7.5 credits in the discipline of information systems.

 

Learning objectives:

 • By the end of this course, students will be able to recognize the diverse backgrounds of their peers and understand the importance of collaboration in group work, particularly in interdisciplinary contexts.
 • They will develop effective communication skills for group projects and demonstrate respect for diverse perspectives within group settings, while preparing to work in groups of four for course assignments.
 • Through practical experience, they will appreciate the significance of communication and collaboration in achieving course objectives, evaluate personal contributions to group projects, and gain an understanding of the principles of information systems.

 

Competences:

 • Digital skills
 • Knowledge into action
 • Communication & collaboration

Requirements:

All undergraduate and master's students from a EUGLOH university are eligible for the course. There are no specific requirements, students from all disciplines are welcome. Ideally, participants should be interested in e-health and information systems.

Selection strategy: The selection is based on the statement of purpose.

Number of participants: 30.

Certificate/ECTS: 7,5 ECTS.

Language: English.

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 26.09.24 kl 10.00
Ends: 17.01.25 kl 15.00
Where: Nettkurs / Online course
Location / Campus: Digitalt
Target group: Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH Team at Lund University
E-boastta: eugloh@er.lu.se

Sign me up!
Add to calendar