EUGLOH sommerskole om bruk av laser innen medisin og livsvitenskaper / EUGLOH summer school about use of lasers in medicine and life sciences

Illustrasjons-/bannerbilde for EUGLOH sommerskole om bruk av laser innen medisin og livsvitenskaper  / EUGLOH summer school about use of lasers in medicine and life sciences
eugloh.eu

NORWEGIAN: Lasere er et verktøy som blir stadig mer brukt i en rekke behandlingsmetoder. På en sommerskole som holdes i Szeged, Ungarn i juli, kan du lære mer om hvilket potensial denne teknologien har.

 

ENGLISH:

Lasers is a tool which is being increasingly being used in variety of treatment methods. At a summer school which is held in Szeged, Hungary, in July, you can learn more about what potential this technology has.

NORWEGIAN:

Dato: 1. juli – 5. juli 2024

Tidssone: CET

Sted/format: Hybrid arrangement (digitalt og fysisk)

Målgruppe: Bachelor-, og masterstudenter og stipendiater

Vert: Universitetet i Szeged

Påmeldingsfrist for nettdeltakelse er forlenget til 10. juni 2024

På sommerskolen som holdes i Szeged vil det bli fokus på både teori om og praktisk bruk av lasere i medisin og livsvitenskaper.

Fremstående eksperter på dette vil feltet skal presentere den grunnleggende teoretiske bakgrunnen (teori, drift og klassifisering av lasere og grunnleggende optikk).

De skal også gi en grunnleggende innføring i praktiske anvendelser av laser i medisin og livsvitenskap (bildebehandling og terapi).

Siden lasere har revolusjonert additiv produksjon, får deltakere også en orientering om den aller siste utviklingen innen 3D-utskriftsteknologier med hovedfokus på hvordan det kan tas i bruk i livsvitenskaper.

Under sommerskolen skal det holdes forelesninger og interaktive diskusjoner og det skal gjøres teamarbeid og besøk til kliniske og forskningsfasiliteter.

De som deltar fysisk kan bli med på besøk til Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS, Szeged), som har et lokalisasjonsbasert mikroskopsystem med svært høy oppløsning. Det blir også besøk på ulike klinikker, ved Universitetet i Szeged.

 

Kompetanseområder:

  • Kritisk tenkning
  • Kunnskap omgjort til handling
  • Kommunikasjon og samarbeid

 

Krav til deltakere:

De fleste emnene som undervises i på sommerskolen er tilpasset studenter innen livsvitenskapene. Likevel er sommerskolen åpen for studenter og stipendiater fra alle fakulteter som er interessert bruk av lasere i en medisinsk kontekst.

Bachelor-, master- og doktorgradsstudenter fra alle fakulteter ved partneruniversitetene i EUGLOH-alliansen er velkomne til å delta. Det kreves ingen spesiell bakgrunnskunnskap.

Utvelgelseskriterier: Primært kriterium: motivasjonsbrev. Sekundært kriterium: «først til mølla».

Antall deltakere: Fysisk oppmøte: 20-25 (2/partner). Nettdeltakelse: 100.

Sertifikat/ECTS: Fysisk oppmøte: 4 ECTS. Nettdeltakelse: 2 ECTS.

Språk: Engelsk.

 

Vær oppmerksom på at det er inkludert et stipend for reise og opphold for deltakerne.

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

 

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 01 July 2024 — 05 July 2024

Timezone: CET

Location: Hybrid

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: University of Szeged

Registration deadline for online participation has been extended to 10 June 2024

This will be a summer school which focus on the theoretical background and practical implementation of lasers in medicine and life sciences.

Distinguished experts in the field provide comprehensive overview of the basic theoretical background (theory, operation and classification of lasers, basics of optics) and practical applications of lasers in medicine and life sciences (imaging and therapy).

Since lasers revolutionised additive manufacturing, state-of the art developments in 3D printing technologies with a primary focus on application in life sciences are also covered. Applied methods: lectures, interactive discussion sessions, teamwork, visiting clinical and research facilities (for students participating in-person).

Participants in-person have practical sessions, e.g. visiting the Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS, Szeged), the Super-resolution localisation-based microscope system and clinics (University of Szeged).

Competences:

  • Critical thinking
  • Knowledge into action
  • Communication & collaboration

Requirements:

Although the depth of talks is tailored for students in life sciences, the summer school is open to students from all faculties interested in the theoretical background and practical implementation of lasers in life sciences.

Bachelor, master and PhD students from all faculties of the partner universities of the EUGLOH alliance are welcome. No special background knowledge is required.

Selection strategy: Primary filter: motivation letter. Secondary filter: first come, first served.

Number of participants: In-person: 20-25 (2/partner). Online: 100.

Certificate/ECTS: In-person: 4 ECTS. Online: 2 ECTS.

Language: English.

Please note that a scholarship for travel and subsistence is included for participants.

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 01.07.24 kl 09.00
Ends: 05.07.24 kl 16.00
Where: Hybrid event (both digital and physical)
Location / Campus: Digitalt, Other
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: Julia Tandori, PhD, University of Szeged
E-boastta: tandori.julia@med.u-szeged.hu

Sign me up!
Add to calendar