Disputas Master of public health Anders Pedersen Årnes

Årnes disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Relationships between physical activity and chronic pain: The role of endogenous pain sensitivity - A population-based perspective: The Tromsø Study”.

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!


Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15,
samme sted:
“How can epidemiological studies of pain and pain tolerance inform interventions and policy?”
Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trial lecture will also be streamed.

Disputasen starter kl. 1215
Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her.
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Kronisk smerte er en betydelig global helseutfordring, men årsaksmekanismene er ikke godt forstått. Fysisk aktivitet brukes ofte i forebygging og behandling. En mulig grunn til at dette virker er at fysisk aktivitet påvirker hvor smertefølsomme vi er. Dette har aldri vært undersøkt i den generelle befolkningen. Ved å analysere unike data fra den sjette og syvende Tromsøundersøkelsen så vi at mer selvrapportert vanemessig fysisk aktivitet henger sammen med økt toleranse for eksperimentell smerte. Dette gjaldt for både fysisk aktivitet på fritiden og høyere intensitet og varighet av trening, og effektene var litt sterkere for menn enn for kvinner. Over tid var det bedre for smertetoleransen å ha høyere aktivitetsnivå sammenlignet med deltakere som for det meste var i ro. Høyere nivåer av fysisk aktivitet var assosiert med lavere risiko for moderate-til-alvorlige typer kroniske smerter. En liten del av denne effekten var på grunn av en effekt av fysisk aktivitet på smertetoleranse.

Hovedveileder
Seniorforsker Ólöf Anna Steingrimsdottir, Folkehelseinstituttet.

Biveiledere
Professor Tom Wilsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor Bente Morseth, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Bedømmelseskomité
Professor Kathleen A. Sluka, University of Iowa, USA - 1. opponent.
Professor Paul Jarle Mork, NTNU - 2. opponent.
Professor Birgit Abelsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Geir Bertelsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet.

 

 

When: 16.04.24 kl 12.15–15.45
Where: Auditorium Cortex
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Contact: Andrea Jennerwein
Phone: 77645872
E-boastta: andrea.jennerwein@uit.no
Add to calendar