Kurs om bruk av kunst og estetikk som en helseressurs / Course about how art and aesthetics can be used as a health resource

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om bruk av kunst og estetikk som en helseressurs / Course about how art and aesthetics can be used as a health resource
Eugloh.eu

NORWEGIAN: Mot årsskiftet kan du delta i et kurs om hvordan kunst og estetikk kan være en ressurs for helse, motstandskraft og velvære.

 

ENGLISH: Towards the end of the year you can participate in a course about how art and aesthetics can be a ressource for health, resilience and well-being.

NORWEGIAN:

Dato: 4. november – 16. january 2025

Tidssone: CET

Sted: Hybrid (både på nettet og fysisk)

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater

Vert: Lunds universitet

Språk: Engelsk

Krav: Kurset er rettet mot studenter med en interesse for hvilket potensial kunst og estetikk har som verktøy for å bygge bedre helse, motstandskraft og velvære, så vel som de eksistensielle dimensjonene ved helse.

Det retter seg også mot studenter som jobber innen helse- og kultursektoren.

Utvelgelseskriterium: Studenter må ha tatt eksamen i fagmoduler i et omfang av 30 ECTS poeng for å kunne bli godkjent som deltakere. Det må også leveres inn et motivasjonsbrev.

Antall deltakere: 30 (3 eller 4 deltakere per partneruniversitet).

Studiepoeng: 30 ECTS

Vær oppmerksom på at det er inkludert et stipend for reise og opphold for deltakerne.

 

Påmeldingsfrist er 15. september 2024.

Utgifter til reise og opphold er dekket av EUGLOH.

Kontakt EUGLOH-teamet ved UiT for å få mer informasjon: eugloh@uit.no

I dette kurset vil studentene ha muligheten til å tilegne seg teoretisk forståelse, så vel som praktiske ferdigheter, knyttet til hvordan kunst og estetikk kan være en ressurs for helse, motstandskraft og velvære.

Programmet for kurset kombinerer nettforelesninger, seminarer og studentoppgaver, samt fysiske workshops under et to-dagers besøk på stedet ved Lunds Universitet.

Pedagogikken som kurset bygger på er student-sentrert læring, hvor studentene oppmuntres til å engasjere seg i sin egen og hverandres læringsprosess.

Deler av den pedagogiske metodikken for både nett- og stedsundervisningen er inspirert av Objektbasert Læring (OBL).

 

Læringsmål:

Kurset er tverrfaglig og kombinerer historiske og teoretiske perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskap med funn fra medisin- og helsevitenskap. Fokuset er på en eksistensiell forståelse av helse.

 

Ved fullføring av kurset vil studentene være i stand til å:

 • Redegjøre for hvordan kunst, kultur og estetikk kan være en ressurs for helse, motstandskraft og velvære.
 • Beskrive og diskutere vitenskapelige og akademiske perspektiver på kreative og estetiske prosesser som fremmer helse, velvære, helbredelse og rehabilitering.
 • Redegjøre for og diskutere ulike måter å måle og tolke helseeffekter av kunst og estetikk, fra medisinske og humanistiske perspektiver.
 • Utforme og lede kreative og estetiske aktiviteter i den hensikt å fremme helse, motstandskraft og velvære.
 • Bruke relevante teorier og metoder i analysen av kreative og estetiske aktiviteter i forhold til helse og velvære.
 • Vurderingen av kurset er basert på en prosjektplan for en estetisk aktivitet, som skal utformes av studenten, sammen med en skriftlig del som inkluderer teoretisk refleksjon.
 • Studentene vil presentere sine prosjektplaner på et nettseminar, hvor de vil motta tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter.

Kompetanseområder:

 • Etikk og ansvar
 • Kunnskap omsatt i praksis
 • Emosjonell bevissthet og motstandskraft

Dette kurset er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 04 November 2024 — 16 January 2025

Time zone: CET

Location: Hybrid (both online and at physical location)

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: Lund University

Language: English

Requirements: The course is targeted towards students with an interest in the potential of arts and aesthetics to support health, resilience, and well-being, together with the existential dimensions of health. It also targets students who work professionally in the healthcare or the cultural sectors.

Selection strategy: Students must have 30 ECTS in any subject in order to be accepted. A statement of purpose must be handed in.

Number of participants: 30 (3/4 per partner university).

Certificate/ECTS: 5 ECTS.

Please note that a scholarship for travel and subsistence is included for participants.

Registration deadline: 15 September 2024

Expenses for travel and accommodation is covered by EUGLOH.

Contact the EUGLOH team at UiT to get more information: eugloh@uit.no

In this course, students will have the opportunity to acquire theoretical understanding as well as practical skills related to how arts and aesthetics can be a resource for health, resilience, and wellbeing.

The programme of the course combines online lectures, seminars and student assignments, as well as physical workshops during a two-day on-site visit to Lund University.

The pedagogy which the course is based on is student-centred learning, where the students are encouraged to engage in their own and each other’s learning process.

Parts of the pedagogical methodology of both the online and on-site teaching is inspired by Object-Based Learning (OBL).

 

Learning objectives:

The course is interdisciplinary, combining historical and theoretical perspectives from the humanities and social sciences with findings from the medical and health sciences. The focus is on an existential understanding of health.

 

On completion of the course the students will be able to:

 • Account for how the arts, culture and aesthetics can be a resource for health, resilience and well-being.
 • Describe and discuss scientific and scholarly perspectives on creative and aesthetic processes promoting health, well-being, healing and rehabilitation.
 • Account and discuss different ways to measure and interpret health effects of arts and aesthetics, from medical and humanistic perspectives.
 • Design and lead creative and aesthetic activities for the purpose of promoting health, resilience and well-being.
 • Apply relevant theories and methods in analyzing creative and aesthetic activities in relation to health and well-being.
 • Assessment of the course is based on a project plan for an aesthetic activity, which be designed by the student, together with a written part accompanying theoretical reflection.
 • The students will present their project plans at an online seminar, where they will receive feedback from teachers and fellow students.

Competences:

 • Ethics & responsibility
 • Knowledge into action
 • Emotional awareness & resilience

 

This course is part of EUGLOH's Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 04.11.24 kl 09.00
Ends: 16.01.25 kl 16.00
Where: Hybrid (både nettbasert og fysisk undervisning)
Location / Campus: Digitalt, Other
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH Team at Lund University
E-boastta: eugloh@lu.er.se

Sign me up!
Add to calendar