Kurs om bærekraftig innovasjon og entreprenørskap / Course on sustainable innovation and entrepreneurship

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om bærekraftig innovasjon og entreprenørskap / Course on sustainable innovation and entrepreneurship
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Ludwig-Maximilians-Universität München holder fra april til juli et kurs hvor du kan lære om hvordan du kan finansiere oppstartsselskaper og drive dem bærekraftig over lengre tid.

 

ENGLISH:

 

From April to July, Ludwig-Maximilians-Universität München is offering a course where you can learn about how to finance startup companies and manage them sustainably over a longer period.

NORWEGIAN:

Dato: 24. april 2024 – 10. juli 2024

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Målgruppe: Bachelor – og masterstudenter og stipendiater

Vert: Ludwig-Maximilians-Universität München

Språk: Engelsk

Utvelgelseskriterium: Ønsker søkere med ulik fagbakgrunn og fra flere partneruniversiteter.

Krav: Det er ingen krav om kompetanse, men studentene bør være interessert i emnet og villige til å delta aktivt

Antall deltakere: 20

Studiepoeng / deltakerbevis: 3 ECTS og diplom

 

Påmeldingsfrist: 7. april 2024

 

Dette er et nettbasert kurs som arrangeres på forespørsel, levert via Moodle, og tilgjengelig for studenter fra forskjellige bakgrunner og disipliner.

Det gir en innføring om entreprenørskap som et effektivt verktøy for å oppnå bærekraftig innovasjon.

Deltakerne kan også på kurset lære om innvirkning som en retningslinje for finansiering.

Hvilke målgrupper som er viktige for entreprenører og hvordan innvirkning kan presenteres og måles helhetlig blir diskutert under kurset.

Deltakerne vil dessuten lære om hvordan de kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller, finansiere oppstartsselskaper og beskytte dem over lang tid.

 

Under det tverrfaglige foredraget, som holdes av professorer fra flere fakulteter, vil studentene jobbe med øvelser i et nettbasert format på forespørsel via Moodle.

Et interaktivt format og korte innspillsøkter gir mange læringsmuligheter blant deltakerne.

 

Nettbasert oppstart: Onsdag 24. april 2024: 10:00-11:00 CEST.

Nettbasert avslutning: Onsdag 10. juli 2024: 10.00-11:00 CEST.

Læringsmål:

Målet med kurset er å legge til rette for en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til å fremme entreprenørskap.

Studenter trenger ikke å komme med en forretningsidé. Deltakerne vil bli kjent med og vil kunne lære om innvirkningsmentalitet, noe som vil være nyttig for dem både i privatlivet og profesjonelt.

Deltakerne vil kunne tilegne seg et praktisk verktøysett for å skape bærekraftig innovasjon. De vil også kunne tilegne seg ferdigheter som kan komme til nytte når det gjelder å handle uavhengig (individuelt og kollektivt), i henhold til kompetanserammeverkene EntreComp og GreenComp.

 

Kompetanseområder:

  • Kreativitet og problemløsning
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Lederskap og sosial innvirkning

 

Denne kurset er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 24 April 2024 — 10 July 2024

Time zone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: Ludwig-Maximilians-Universität München

Language: English

Selection strategy: Priority given to having a mixture of disciplines and universities.

Requirements: There are no prerequisites but students should be interested in the topic and willing to actively participate.

Number of participants: 20.

Certificate/ECTS: 3 ECTS & certificate.

 

Registration deadline: 07 April 2024

 

This is an on-demand online course delivered via Moodle and accessible for students from different backgrounds and disciplines. It introduces entrepreneurship as an effective tool for implementing sustainable innovations. Upon completion of the course, students will receive 3 ECTS.

Students will be introduced to entrepreneurship and learn about impact as a guardrail for funding. Which stakeholders are important for entrepreneurs will be discussed and how impact can be presented and measured holistically. Students will also be taught how to develop sustainable business models, finance startups, and protect them in the long run.

In the interdisciplinary lecture held by professors from several faculties, students will work on the exercises in an on-demand online format via Moodle. An interactive format and short input sessions allow for high memorization among students.

 

Online Kick-Off: Wednesday 24th April 2024: 10:00-11:00 CEST.

Online Closing: Wednesday 10th July 2024: 10.00-11:00 CEST.

 

Learning objectives:

The aim of the course is to facilitate an interdisciplinary and holistic approach to fostering entrepreneurship.

Students do not need to bring a business idea. In fact, students will be sensitized toward an impact mindset, which will be helpful to them both in their private life and professionally.

Participants will acquire a hands-on toolkit for generating sustainable innovations and a skillset for independent (individual and collective) action by referring to the competence frameworks EntreComp and GreenComp.

 

Competences:

  • Creativity & problem solving
  • Communication & collaboration
  • Leadership & social impact

 

This course is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

Starts: 24.04.24 kl 10.00
Ends: 10.07.24 kl 16.00
Where: Nettbasert kurs
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH-team, LMU
E-boastta: impactup@som.lmu.de

Sign me up!
Add to calendar