Innføringskurs i fagfeltet global helse / Introductory course on global health

Illustrasjons-/bannerbilde for Innføringskurs i fagfeltet global helse / Introductory course on global health
eugloh.eu

NORWEGIAN: Ludwig-Maximilians-Universität München arrangerer et nettkurs der du kan få en innføring i fagfeltet global helse. Der kan du  lære om hva som er de viktigste årsakene til at sykdommer sprer seg globalt og strategier for å forhindre en slik utvikling.

 

ENGLISH:

Ludwig-Maximilians-Universität München is organizing an online course where you can get an introduction to the field of global health. There you can learn about the main causes of the spread of diseases globally and strategies to prevent such development.

NORWEGIAN:

 

Dato: 22. april 2024 – 31. Juli 2024

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater

Vert: Ludwig-Maximilians-Universität München

Språk: Engelsk

Krav: Det finnes ingen krav om kvalifikasjoner. Søkere bør imidlertid være interessert i kursets emne og være villig til å delta.

Utvelgelsesstrategi: Søkere skal sende et motivasjonsbrev på 100 ord som forklarer hvorfor de ønsker å delta på kurset. Det er ønskelig at deltakerne kommer fra flere partneruniversiteter.

Antall deltakere: 90

Deltakerbevis/studiepoeng: De som fullfører kurset mottar 3 ECTS og et diplom.

 

Påmeldingsfrist 25. mars 2024

 

Dette er et interaktivt e-læringskurs der deltakere vil kunne få en grunnleggende forståelse av hva fagfeltet global helse gjennom å bruke en aktiv og student-sentrert læringsmetode.

Deltakerne skal samarbeide med studenter/stipendiater fra forskjellige universiteter, som har ulik kulturell bakgrunn, når de gjør gruppearbeidet.

Det skjer i en nettbasert modul med 4 synkrone økter. Kurset er lagt opp som et kombinert læringskurs, som inkluderer synkrone (4 økter) og asynkrone deler (valgfri økt etter eget tidsskjema).

Den asynkrone læringen består av 8 deler med selvstudium og interaktiv e-læring, med interaktive elementer på programmet Moodle.

Under de synkrone øktene vil deltakerne møtes online via Zoom for å danne grupper, hvor de skal samarbeide i et felles prosjekt og presentere arbeidet sitt i kursets siste økt.

 

Emner for kurset:

 • Det teoretiske grunnlaget for global helse
 • Virkningene av globalisering på helse- og sykdomsbyrder
 • Ulike faktorer som er avgjørende for et helseutfall (determinanter)
 • Etiske problemstillinger knyttet til helse
 • Strategier for å forbedre global helse

 

Synkrone økter:

 • 22. april, 16:00 - 17:00 CEST Oppstart (introduksjon til kurset) OBLIGATORISK.
 • 21. mai, 16:00 - 17:00 CEST Introduksjon til gruppearbeid (studentene må fullføre de første 3 delene for å delta i denne økten og fortsette med kurset) OBLIGATORISK.
 • Valgfri økt som skal planlegges av gruppen og veileder i juni, når fremgang evalueres.
 • 15. juli, 16:00 - 18:00 CEST Gruppepresentasjoner OBLIGATORISK.
 • 16. juli, 16:00 - 18:00 CEST Gruppepresentasjoner OBLIGATORISK.

 

Læringsmål:

Deltakerne kan forvente at de blir aktivt involvert i kurset og at de skal arbeide i små grupper.

Ved slutten av kurset bør studentene kunne følgende:

 • Forklare hvordan globalisering påvirker helse, helsesystemer og levering av helsetjenester.
 • Forstå og beregne sykdomsbyrde, og skille mellom morbiditet og mortalitet.
 • Identifisere relevansen av sosioøkonomiske faktorer som determinanter for helseutfall.
 • Liste opp de viktigste miljømessige determinanter for helse og forklare deres effekter på morbiditet og mortalitet innenfor og mellom land.
 • Forstå hvordan man analyserer strategier rettet mot helseforskjeller og effekten dette kan ha på helse.
 • Få innsikt i erfaringene og perspektivene til fagfolk involvert i Global Helse.

Kompetanseområder:

 • Digitale ferdigheter
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Interkulturelle ferdigheter

 

Dette kurset er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

 

Date: 22 April 2024 — 31 July 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate, Master and PhD students

Host: Ludwig-Maximilians-Universität München

Language: English

Requirements: There are no prerequisites. However, students should be interested in the topic and willing to actively participate.

Selection strategy: Students should write a motivational letter of 100 words explaining why they want to take this course. A preference is given for a mix of universities.

Number of participants: 90.

Certificate/ECTS: 3 ECTS and a certificate.

 

Registration deadline: 25 March 2024

 

An interative E-Learning course in which students can gain a basic understanding of global health via an active and student-centred learning approach.

Participants will collaborate with students from different universities and cultural backgrounds during the group work, in an online module with 4 synchronous sessions.

The course is intended as a blended learning course, including synchronous (4 sessions) and asynchronous units.

The asynchronous learning consists of 8 units of self-study interactive eLearning with interactive elements on Moodle. During the synchronous sessions, participants will meet online via ‘Zoom’ to form groups, with whom they will collaborate on a project and in the final session present their work.

 

Topics of the course:

 • The theoretical foundations of global health
 • The effects of globalisation on health and the burden of disease
 • The different determinants of health
 • Ethical issues involved in health
 • Strategies to improve global health
 • Working in an interdisciplinary environment

Synchronous Sessions:

 • 22nd April, 16:00 - 17:00 CEST Kick-Off (introducing students to the course) COMPULSORY.
 • 21st May, 16:00 - 17:00 CEST Introduction to Group Work (students need to complete the first 3 units to participate in this session and continue with the course) COMPULSORY.
 • Optional Session to be scheduled by group and tutor in June to check on progress.
 • 15th July, 16:00 - 18:00 CEST Group Presentations COMPULSORY.
 • 16th July, 16:00 - 18:00 CEST Group Presentations COMPULSORY.

Learning objectives:

 

Participants can expect to get actively involved in the course, by working in small groups.

 

By the end of the course students should be able to:

 • Explain how globalization affects health, health systems and the delivery of healthcare.
 • Understand and calculate the burden of disease, distinguishing between morbidity and mortality.
 • Identify the relevance of socioeconomic factors as determinants of health outcomes.
 • List the major environmental determinants of health and explain their effects on morbiditiy and mortality within and between countries.
 • Understand how to analyze strategies targeting health disparities and the effect this can have on health.
 • Gain an insight into the experience and perspectives of professionals involved in Global Health.  

Competences:

 • Digital skills
 • Communication & collaboration
 • Intercultural skills

 

This course is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 22.04.24 kl 09.00
Ends: 31.07.24 kl 16.00
Where: Nettkurs
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: Ashley Haberman-Lawson, LMU
E-boastta: a.haberman-lawson@lmu.de

Sign me up!
Add to calendar