Webinar om bio-konstruksjon av vev og organer / Webinar om Webinar about bioconstruction of tissue and organs

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar om bio-konstruksjon av vev og organer / Webinar om Webinar about bioconstruction of tissue and organs
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Konstruksjon av vev og organer, ved hjelp av ny medisinsk teknologi, kan i framtiden bli stadig mer utbredt. Université Paris-Saclay holder april et webinar hvor du kan lære om hva som ligger til grunn for dette fagfeltet.

 

ENGLISH:

The construction of tissues and organs, using new medical technology, may become increasingly widespread in the future. Université Paris-Saclay is hosting a webinar in April where you can learn about the fundamentals of this field.

NORWEGIAN:

 

Dato: 3. april 2024 – 5. april 2024

Tidssone: CET

Sted: Webinar

Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater og forskere

Vert: Université Paris-Saclay

Språk: Engelsk

Utvelgelsesstrategi: De som søker først vil bli prioritert

Antall deltakere: 400 deltakere

Sertifikat/ECTS: Deltakelsesbevis

 

Påmeldingsfrist: 22. mars 2024

 

Dette webinaret vil gi deltakerne en oversikt over den nåværende tilstanden til forskning på bio-konstruksjon av organer og vev.

I løpet av de tre dagene webinaret varer, vil eksperter på feltet diskutere og analysere, med en tverrfaglig tilnærming, ulike medisinske anvendelser på dette området.

Dette er medisinsk teknologi som er involverer fagområder som cellebiologi, biomaterialvitenskap, bioprinting, samt essensielle kliniske anvendelser.

 

Dette webinaret er rettet mot et bredt publikum, hvor målgruppene er fremtidige ingeniører, biologer og klinikere. Det henvender seg imidlertid hovedsakelig til masterstudenter og Ph.D.-kandidater.

 

Arrangørkomité:

 • Jean-Charles Duclos-Vallée
 • Bruno Le Pioufle
 • Abdul Barakat
 • Bertrand David

 

Læringsmål:

Deltakerne vil fordype seg i det rike mangfoldet av forskning på bio-konstruksjon av vev og organer, som involverer forskningsfelt som cellebiologi, biomaterialvitenskap, bioprinting og essensielle kliniske anvendelser.

 

Kompetanseområder:

 • Kritisk tenkning
 • Kreativitet & problemløsning
 • Kommunikasjon & samarbeid 

Denne aktiviteten er en del av Arbeidspakke 3.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

 

Date: 03 April 2024 — 05 April 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Master, PhD students & researchers

Host: Université Paris-Saclay

Language: English

Selection strategy: First come, first served

Number of participants: 400 participants

Certificate/ECTS: Certificate of attendance

 

Registration deadline: 22 March 2024

 

This webinar will give participants with an overview of the current state of research on organ bioconstruction.

During the three days that the webinar lasts, experts in the field will discuss and address, in an interdisciplinary approach, various medical applications. This involves medical disciplines such as cell biology, biomaterials science, bioprinting, as well as essential clinical applications.

This webinar is aimed at a large audience, where target groups are future engineers, biologists and clinicians. It addresses, however, mainly Master students and Ph.D. candidates.

 

Organizing committee:

 • Jean-Charles Duclos-Vallée
 • Bruno Le Pioufle
 • Abdul Barakat
 • Bertrand David

 

Learning objectives:

Participants will delve into the rich tapestry of the research on organ bioconstruction, which involves research fields such as cell biology, biomaterials science, bioprinting, and essential clinical applications.

 

Competences:

 • Critical thinking
 • Creativity & problem solving
 • Communication & collaboration

 

This activity is part of Work Package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 03.04.24 kl 09.30
Ends: 05.04.24 kl 15.00
Where: Webinar
Location / Campus: Digitalt, Other
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: Prof. Jean-Charles Duclos-Vallée and Prof. Bruno Le Pioufle, Université Paris-Saclay
E-boastta: secretariat.ida@ens-paris-saclay.fr

Sign me up!
Add to calendar