Nettkurs om digital historiefortelling / Online course about digital storytelling

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettkurs om digital historiefortelling / Online course about digital storytelling
Most

NORWEGIAN:

Digital historiefortelling er en kompetanse som kommer til god nytte i en tid hvor sosiale medier er allestedsværende. EUGLOH holder mellom april og juni et nettkurs hvor du blant annet kan lære hvordan du skriver manus og utformer storyboards.

 

ENGLISH:

Digital storytelling is a skill that comes in handy in an era where social media is ubiquitous. EUGLOH is hosting an online course between April and June where you can learn, among other things, how to write scripts and design storyboards.

NORWEGIAN:

Dato: 15. april – 24. juni 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater, forskere og ansatte.

Vert: Ludwig-Maximilians-Universität München

Utvelgelseskriterium: Søkere må sende inn et motivasjonsbrev på 150 ord som forklarer hvorfor de ønsker å ta dette kurset i tillegg til hvilket emne de ønsker å arbeide med, i et digitalt historiefortellingsprosjekt.

Antall deltakere: 20

Studiepoeng / kursbevis: 3 ECTS og et diplom

 

Påmeldingsfrist: 24. mars 2024

Dette er et 10 ukers nettbasert kurs, der deltakerne vil lære hvordan man deler sitt budskap gjennom å skape slående, profesjonelle og informative digitale fortellinger. Deltakerne vil motta 3 ECTS ved fullføring av kurset.

For å legge til rette for deltakere på en enkel og fleksibel måte kan dette kurset gjennomføres asynkront, eller utenfor oppsatt tidsskjema.

Men det inkluderer også 3 valgfrie synkrone økter og to tilbakemeldingsrunder for at studentene skal kunne forbedre seg og utføre sitt beste arbeid.

 

Kurset er delt inn i 5 deler:

 • Kapittel 1: Introduksjon til digitale fortellinger og One Health.
 • Kapittel 2: Manusskriving
 • Kapittel 3: Storyboards
 • Kapittel 4: Gjennomføring
 • Kapittel 5: Endelig tilbakemelding og sertifikat

 

Læringsmål:

 • Forstå konseptene som er involvert når det gjelder å skape digitale fortellinger.
 • Diskutere hvordan digitale fortellinger kan tas i bruk for å fremme budskap knyttet til medisin og folkehelse.
 • Forstå One Health-konsepter og gjenkjenne eksempler på One Health-saker i media.
 • Gjenkjenne ulike skriveteknikker/-stiler og formålene de tjener i ulike sammenhenger.
 • Utvikle og redigere manus og storyboard-maler. Skape en digital fortelling ved hjelp av pageflow.

 

Kompetanseområder:

 • Digitale ferdigheter
 • Kritisk tenkning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Interkulturelle ferdigheter

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 15 April 2024 — 24 June 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate students, Master students, PhD students, researchers & staff

Host: Ludwig-Maximilians-Universität München

Language: English.

Selection strategy: Students should write a motivational letter of 150 words explaining why they want to take this course, as well as one potential topic they are considering for their digital storytelling project.

Number of participants: 20.

Certificate/ECTS: 3 ECTS and a certificate.

 

Registration deadline: 24 March 2024

 

This is a 10 week online course, in which participants will learn ahow to share your message through the creation of stunning, professional and informative digital stories. Participants will receive 3 ECTS upon completion of the course.

For ease and flexibility, this course can be completed asynchronously, but does include 3 optional synchronous sessions and two feedback loops in order for students to improve and execute their best work.

 

The course is divided into 5 sections:

 • Chapter 1: Introduction to Digital Storytelling and One Health
 • Chapter 2: Script Writing
 • Chapter 3: Storyboarding
 • Chapter 4: Implementation
 • Chapter 5: Final Feedback and Certificate

Learning objectives: 

 • Understand the concepts involved in digital story creation.
 • Discuss the role of digital storytelling in medicine and public health.
 • Comprehend one health concepts and recognise examples of One Health in media.
 • Recognise different writing techniques/styles and the purposes they serve in varied contexts.
 • Develop and edit scripts and storyboard templates.
 • Create a digital story using pageflow.

 

Competences:

 • Digital skills
 • Critical thinking
 • Communication& collaboration
 • Intercultural skills

This activity is part of EUGLOH’S Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

 

Starts: 15.04.24 kl 09.00
Ends: 24.06.24 kl 16.00
Where: Nettkurs
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH-team, LMU-universitetet
E-boastta: osh-munich@lrz.uni-muenchen.de

Sign me up!
Add to calendar